Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1564 (2016-2017)
Innlevert: 08.09.2017
Sendt: 11.09.2017
Besvart: 15.09.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mattilsynet har meddelt eieren av gården Nygården i Ørland at dagens dispensasjon fra støykravene for å drive husdyrhold fra dagens driftsbygninger, ikke vil bli videreført etter 2017.
Vil landbruksministeren bidra til en løsning i saken knyttet til videreføring av melkeproduksjonen på Gården Nygården gjennom at driftsbygningen flyttes vekk fra umiddelbar nærhet til hovedinnkjøring/hovedvakta til Ørland Flystasjon?

Begrunnelse

Jeg viser til landbruks- og matministerens svar av 4.9. på mitt spørsmål om å bidra til løsning i saken om flytting av driftsbygningene på Nygården til en støysikker del av eiendommen. Statsråden går ikke inn i saken, men henviser til svar fra Forsvarsministeren. Min begrunnelse for å ta saken opp med landbruks- og matministeren er Mattilsynets krav til videre husdyrhold. Forsvarsministeren går i sine svar ikke inn på Mattilsynets restriksjoner for videre melkeproduksjon knyttet til dagens driftsbygninger. På grunn av den fastlåste situasjonen ber jeg igjen landbruksministeren om å gå inn i saken med sikte på å finne løsninger som muliggjør videreføring av husdyrhold på Nygården.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Etter det eg har fått opplyst frå Mattilsynet, har dei ikkje fatta noko vedtak knytt til støykrav for denne garden. Derimot har Mattilsynet for beitesesongane 2014, 2016 og 2017 etter søknad gitt dispensasjon frå regelverket om mosjon for storfe. Dette regelverket krev at storfe skal på beite om sommaren, men der eigna beite ikkje er tilgjengelig kan det alternativt nyttast luftegard.
Mattilsynet har i svar på dispensasjonssøknaden både for 2016 og 2017 uttalt at i saker som denne, der garden er omkransa av vegar slik at det er vanskeleg å få dyra på beite, har tilsynet ikkje praksis for å gi varig dispensasjon frå mosjonskravet.
For øvrig viser eg til mitt svar av 4. september 2017 om same sak.