Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1565 (2016-2017)
Innlevert: 08.09.2017
Sendt: 11.09.2017
Besvart: 19.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Er statsråden fornøyd med at regjeringens bompengereform gir dyrere bompenger i Haugalandspakken for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv?

Begrunnelse

Det vises til omtale av saken i Haugesunds avis 5. september.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen jobber for å redusere bompengeandelen i veiprosjekter. Vedtak gjort under dagens flertall vil redusere bompengebelastningen for bilister med ca. 12 milliarder kroner sammenlignet med politikken som ble ført da representanten Pollestad deltok i Stoltenberg II regjeringen. Bompengereformen innebærer endringer i organisering og økte statlige bevilgninger. I sum vil det bidra til lavere bompengenivå, ikke høyere slik representanten Pollestad gir inntrykk av.
Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag til endringer av takst- og rabattstrukturen for bompengeprosjekter i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og Innst. 13 S (2015-2016). I den nye strukturen legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling, både for trafikantene som i dag må forholde seg til ulike systemer, og i bakenforliggende IKT-systemer. Det gir reduserte administrasjonskostnader, og derved rom for redusert bompengebelastning. En endring slik at man ikke må forhåndsbetale store summer for å oppnå rabatt vil også være langt mer sosialt rettferdig.
La meg minne representanten Pollestad om at for prosjekter der bompengeinnkrevingen er startet opp, slik som for Haugalandspakken, er omlegging til ny struktur frivillig. Dette innebærer at det er opp til berørte kommuner og fylkeskommuner å avgjøre om det skal legges om til ny takst- og rabattstruktur eller ikke. Ved en eventuell revisjon av eksisterende bompengeprosjekter forutsettes det imidlertid at rabattene fastsettes i tråd med den nye takst- og rabattstrukturen.
Utgangspunktet for omleggingen er at de samlede bompengeinntektene ikke skal endres og med tilskuddet vil bilistene samlet sett komme bedre ut. Det lokale bomselskapet sammen med Vegvesenet må gjøre en jobb hvor man ser på helheten med rabatter, takster og passeringstak for å sikre at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at det for eksisterende bompengeprosjekter kan utvises en betydelig grad av skjønn knyttet til bruken av passeringstak for å skjerme lokale trafikanter. Det ble ikke nevnt i omtaler i lokalt media. Passeringstak innebærer at bilistene ikke betaler for mer enn et fastsatt antall turer i måneden. Et fornuftig utformet passeringstak vil skjerme storbrukerne i betydelig større grad enn en stor rabatt som forutsetter at bilisten til enhver tid kan betale et større beløp i forskudd til bompengeselskapet.
Haugalandspakken omfattes av tilskuddsordningen for reduserte bompenger utenfor byområdene, jf. Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.. 13 S (2016-2017). Målet med denne ordningen er å redusere takstene med minimum 10 prosent i gjennomsnitt i de prosjektene som omfattes av ordningen. Tilskuddet er videre ment å motivere bompengeselskapene til å gjennomføre bompengereformen. Ordningen innebærer at Haugalandspakken kan få 19 mill. 2017-kr i årlig tilskudd til å redusere bompengetakstene dersom det legges om til ny takst- og rabattstruktur og bompengeselskapet slutter seg til et av de fem nye, regionale bompengeselskapene.