Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:47 (2017-2018)
Innlevert: 13.10.2017
Sendt: 16.10.2017
Besvart: 25.10.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tuva Moflag (A)

Spørsmål

Tuva Moflag (A): Mener statsråden at dagens fraværsgrense i videregående skole har hatt negative konsekvenser for antibiotikabruken i Norge og hva vil i så fall statsråden gjøre for å følge opp det?

Begrunnelse

Ifølge NRK nett 23. august 2017 (https://www.nrk.no/norge/medisineringen-av-unge-okte-etter-fravaersgrensa-1.13653372) har antall legebesøk blant 16-18-åringer økt med 41.000 det siste året, og antibiotikabruken økt med 26 % i samme periode.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig at en studie fra Folkehelseinstituttet som nylig ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening, fant en økning i allmennlegekonsultasjoner og legemiddelbruk blant 16-18-åringer som i tid sammenfalt med innføring av nye fraværsregler i skolen. Forfatterne av artikkelen mener det er "overveiende sannsynlig at endringene skyldes de strenge kravene til dokumentasjon av skolefravær."

Det er et nasjonalt mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020. I volum er det de allmennpraktiserende legene som forskriver mest antibiotika i Norge. Fagfolkene våre sier at det er potensial for å redusere denne bruken betraktelig, spesielt ved luftveisinfeksjoner.

For at legen på best mulig måte skal etterleve retningslinjene for antibiotikabruk, iverksetter vi tiltak på to ulike nivåer. Det drives aktivt kunnskapsbasert veiledning rettet mot enkeltleger i form av kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) og ved gjennomgang av egen antibiotikaforskrivning på gruppenivå i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Samtidig arbeider vi for å integrere faglige retningslinjer i den elektroniske pasientjournalen som beslutningsstøtte for legene.

Det er gode holdepunkter for at dette arbeidet lykkes. Totalforbruket til mennesker er gått ned med 13,5 prosent for perioden 2012-2016, nettopp i den tiden studien fra Folkehelseinstituttet omhandler.

Likevel er det selvsagt uheldig at antibiotikabruken har økt blant personer i aldersgruppen 16-18 år i samme periode. Og det uten at det er holdepunkter for at sykeligheten samtidig har økt.

La meg understreke at fraværsgrensen også har hatt en rekke positive effekter på helsesiden som det å oppdage sykdom tidlig, inkludert psykiske lidelser hos barn og unge, og å hindre frafall fra skolen. Dette er bra for utjevning av sosiale forskjeller. Det er særlig de svakeste elevene som taper på et høyt skolefravær.

Det å få legeattest for sykefravær i skolen bør ikke bety at legene samtidig skriver ut unødig antibiotika. Helsedirektoratet understreker at de vanlige prioriterings- og forskrivningsregler også gjelder for denne gruppen pasienter.