Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:175 (2017-2018)
Innlevert: 03.11.2017
Sendt: 03.11.2017
Besvart: 10.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mener ministeren at et selskap som gjenåpner produksjonen på en plattform på tross av at sikkerhetsmyndighetene har påpekt klare og alvorlige brudd på regelverket, blant annet innretningsforskriftens paragraf 10 a som omhandler elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlig område, er skikket til å operere på norsk sokkel, og hvilke konsekvenser vil dette for oljeselskapet ENI?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: En hovedoppgave for myndighetene er å ha et forvaltningssystem for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel som gir god ressursforvaltning og tilrettelegger for at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen HMS. Forvaltningen av sektoren bygger på de samme prinsippene som forvaltningen av annen næringsvirksomhet i Norge. Myndighetene regulerer sektoren ved å sette helhetlige, klare og forutsigbare rammer. Rettighetshaverne som har den nødvendige kompetanse til å drive kommersiell petroleumsvirksomhet, har ansvaret for den operasjonelle leting, utbygging, og drift innen sin portefølje av deltakerandeler på sokkelen. Denne aktiviteten skjer i utvinningstillatelser tildelt av myndighetene til en gruppe av rettighetshavere.

Dette er en viktig og riktig ansvarsfordeling mellom myndigheter og næring som har ligget fast i lang tid og som er en pilar i norsk petroleumspolitikk.

Olje- og energidepartementet er ressursmyndighet og har som hovedoppgave å tilrettelegge for at petroleumsressursene skal gi høyest mulig verdiskaping gjennom god ressursforvaltning. Arbeids- og sosialdepartementet har forvaltningsansvaret for arbeidsmiljøet og for sikkerhet, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet er et statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Spørsmålet fra representanten Haltbrekken berører forhold som ligger under begge departementers ansvarsområder. Derfor har jeg i utarbeidelsen av svaret konsultert Arbeids- og sosialministeren.

HMS-regimet for norsk petroleumsvirksomhet hviler på funksjonsbaserte regler og ansvarliggjøring av aktørene. Det er aktørene selv som er ansvarlige for at deres virksomhet drives forsvarlig.

I spørsmålet vises det til Goliat-feltet der Eni (operatør) og Statoil er rettighetshavere. Det betyr at de sitter på eierandelene i feltet. Det er ingen tvil om at Goliat-feltet har hatt en vanskelig gjennomførings- og oppstartsfase. Eni har hatt utfordringer med å få etablert sikker og effektiv drift. Produksjonen er nå stanset og det pågår vedlikeholdsarbeid.

Gjennomføring av store, kompliserte prosjekter er krevende. Forskning har vist at gjennomføring av store prosjekter innen andre industrigrener (transportsektor, forsvarsprosjekter etc.) ofte opplever store kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Overskridelser på større olje- og gassprosjekter er en utfordring internasjonalt. De fleste prosjektene på norsk sokkel ender opp med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i utbyggingsplanen, men enkelte utbygginger har ikke oppnådd dette. Goliat-utbyggingen ble besluttet av rettighetshaverne i 2008. Plan for utbygging og drift ble godkjent av Olje- og energidepartementet i juni 2009 etter at utbyggingen på vanlig måte ble forelagt Stortinget av Stoltenberg 2-regjeringen. Gjennomføringen av utbyggingsprosjektet endte med store overskridelser og betydelige forsinkelser. Dette er negativt både samfunnsøkonomisk og for rettighetshaverne.

Goliat har produsert 33 millioner fat fram til den planlagte revisjonsstansen på feltet som startet i september 2017. Eni startet opp igjen feltet den 2. oktober.

Petroleumstilsynet har fulgt Goliat-prosjektet tett, i tråd med sitt tilsynsansvar på norsk sokkel. I perioden 19.-28. september førte Petroleumstilsynet tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni om bord på Goliat. Petroleumstilsynet påla 6. oktober Eni å stanse virksomheten på feltet i påvente av utbedringsarbeid. Rapporten fra tilsynet i september ble ferdigstilt 6. november.

En bærebjelke i kvalitetssikringen av utbygging og drift på norsk sokkel er modellen med flere rettighetshavere. Det er rettighetshaverne som er ansvarlige for at virksomheten drives forsvarlig på sine prosjekter. Det er ikke fremmet ønske om skifte av operatør fra noen av rettighetshaverne i Goliat.

Jeg merker meg at de tillitsvalgte og hovedverneombudet i Eni nå tydelig gir uttrykk for at det gjennom topartssamarbeidet i selskapet er etablert en god og konstruktiv dialog mellom ledelse, fagforeningene og vernetjenesten. Jeg har også merket meg at de tillitsvalgte og hovedverneombudet mener at det utad er skapt et bilde av situasjonen på Goliat som de overhodet ikke kjenner seg igjen i, og at de tar sterk avstand fra krav om at Eni skal fratas operatørskapet på Goliat.

Petroleumstilsynets tilsyn kommer i tillegg til, og ikke som erstatning for, selskapenes oppfølging av sin egen virksomhet. Petroleumstilsynets oppfølging av Goliat har vært ekstraordinær og bruk av pålegg og stans av produksjonen er et sterkt virkemiddel som viser alvoret i situasjonen. Petroleumstilsynet vil fortsette å følge Goliat-prosjektet tett.

Mitt inntrykk er at selskapene og deres ansatte under den pågående driftsstansen samarbeider bedre om nødvendige tiltak for sikker og stabil drift enn tidligere. Myndighetenes oppgave er å følge opp at Goliat kommer i stabil, effektiv og sikker drift, samtidig som det sørges for et høyt nivå og kontinuerlig forbedringsarbeid når det gjelder sikkerheten.

Det er Olje- og energidepartementet som utpeker eller godkjenner operatør i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Sikkerhetsfaglige vurderinger i den forbindelse innhentes fra Arbeids- og sosialdepartementet. Når særlige grunner tilsier det kan Olje- og energidepartementet foreta skifte av operatør. Ut fra dagens situasjon er det ikke en aktuell problemstilling å foreta et skifte av operatør for Goliat.