Skriftlig spørsmål fra Nisrin Morabit (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:259 (2017-2018)
Innlevert: 15.11.2017
Sendt: 15.11.2017
Besvart: 17.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Nisrin Morabit (SV)

Spørsmål

Nisrin Morabit (SV): I pressemelding fra Olje- og energidepartementet 14. november 2017 kommer det fram at departementet nå skal gjøre en bredere lønnsomhetsvurdering av Goliatfeltet.
Kan statsråden nå love at man vil også vil gjøre vurdereringer av hvilken oljepris som skal til for at staten Norge vil tjene penger på Goliat slik Stortinget har etterspurt, og vil vurderingen ta utgangspunkt i at «lønnsomheten skal vises som nåverdi med myndighetenes 7 pst. avkastningskrav»?

Begrunnelse

I stortingsproposisjonen om utbygging og drift av Goliatfeltet (St.prp. nr. 64 2008-2009) ble 7 prosent diskonteringsrente lagt til grunn. I veiledningen for plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) som Olje- og energidepartementet ga ut i år, står det også at «lønnsomheten skal vises som nåverdi med myndighetenes 7 pst. avkastningskrav».

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Når en investor – eksempelvis et oljeselskap – skal vurdere om et investeringsalternativ er lønnsomt eller avgjøre hvilket investeringsalternativ som er best, foretas en investeringsanalyse. Den foretas i forkant av en beslutning. En beslutning kan være boring av en lete- eller produksjonsbrønn, en feltutbygging eller et økt-utvinningsprosjekt.

En investeringsanalyse er rettet mot fremtidige kontantstrømmer. Historiske kostnader ligger bak i tid, kan ikke endres og er derfor ikke relevante for beslutningen som skal tas og holdes derfor utenfor investeringsanalysen. Nåverdi, internrente, balansepris, tilbakebetalingstid og ulike indekser er ulike måter som en investor kan bruke når han skal beslutte/prioritere investeringer.

Når den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til en beslutning på norsk sokkel (eksempelvis en utbygging av et felt) beregnes, brukes det et gitt sett av forutsetninger. Lønnsomhetsvurderingen skjer i hovedsak i basis av nåverdi, men i tillegg skal selskapene også vise internrenter og balansepriser. Disse forutsetningene framgår av "Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD)".

Slike investeringsanalyser er knyttet opp til beslutningspunkter og har liten relevans etter at en beslutning er tatt. Et oljefelt som er ferdig utbygd, med størstedelen av investeringene bak seg, vil vanligvis ha en meget høy verdi fordi nettoinntekten framover i produksjonsperioden er meget høy. Risikobildet vil også være annerledes.

I lys av den pågående debatten om lønnsomheten ved Goliat-feltet er det viktig at vi har et bedre faktagrunnlag. Jeg vil derfor foreta en bredere vurdering av lønnsomheten før skatt knyttet til Goliat. Selv om det ikke er relevant for noen framtidige beslutninger vil jeg i denne også beregne verdien av Goliat slik representanten spør om – altså der en står i 2009 og regner nåverdi på beslutningstidspunktet når en legger til grunn dagens beste kunnskap om inntekter, utgifter og produksjonsløp.