Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:326 (2017-2018)
Innlevert: 21.11.2017
Sendt: 22.11.2017
Besvart: 28.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av festival-Norge?

Begrunnelse

I et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, datert 8.11.2017 og med overskriften «Rammevilkår for russefestivaler og –arrangementer», bes det om at politidistriktene «ved godkjennelse av russefestivaler pålegger arrangøren å søke skjenkebevilling på hele festivalområdet. Dette må også omfatte parkeringsplasser og camper for overnatting.»
Bakgrunnen er en vurdering fra Helsedirektoratet som slår fast at «tilstelninger som er åpne for allmenheten og hvor det skal serveres eller nytes alkohol, er bevillingspliktig. Dette gjelder selv om arrangementet foregår på sperret område og deltakerne må kjøpe billett eller betale for inngang» og «På slike tilstelninger skal det påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikke.»
Av overskriften i Politidirektoratets brev er det tydelig at vurderingen er ment å ramme russearrangementer, men på aftenposten.no 18. november 2017 framgår det at Politidirektoratet bekrefter at dette også «vil gjelde liknende arrangementer med camping, som musikkfestivaler».
Undertegnede viser til at en rekke av landets største og mest populære festivaler innen ulike sjangere har en tilknyttet festivalcamp som integrert del av festivalen, og som er en del av festivalens totalopplevelse. På disse campene er medbrakt alkohol akseptert, slik det også er når det nytes alkohol ved campingvogna eller teltet på en campingplass. Undertegnede frykter at dersom festivalcampene enten må bli alkoholfrie områder eller opprette skjenketilbud, så vil det true både festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene.
Undertegnede etterlyser på denne bakgrunn en avklaring på om alkoholregelverket på dette området etter statsrådens syn er ment å ramme festivalcamper, og om statsråden vil vurdere en instruks til Politidirektoratet og/eller lov- eller forskriftsendring som sikrer festivalcampenes fortsatte eksistens.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Musikkfestivaler og andre liknende tilstelninger skal naturligvis fortsatt kunne arrangeres, til glede for deltakere og lokalsamfunn landet rundt. Jeg ønsker ikke å hindre at folk hygger seg med alkohol, og har forsikret meg om at politiet mener politiloven gir de virkemidler som skal til for å håndtere ordensforstyrrelser på en god måte under større arrangementer.
Etter min vurdering har både politiet og andre kontrollmyndigheter godt etablerte hjemler for å kunne regulere og gripe inn overfor uønsket atferd. Problemstillingen representanten tar opp i spørsmålet, gjelder konkret tolkningen av lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Som justis- og beredskapsminister har jeg fagansvaret for politiloven, mens helse- og omsorgsministeren har ansvaret for alkoholloven.
Undertegnede har forståelse for representantens engasjement på vegne av norske festivaler. Selv om man har gode hjemler, vil det kunne være behov for avklaringer og eventuelle presiseringer.
Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med Helse- og omsorgsministeren for å klargjøre forståelsen av alkohollovens bestemmelser. På den måten håper jeg at vi i fellesskap kan sikre at ulike festivaler og arrangementer kan avholdes uten unødvendige inngrep, samtidig som politiet og andre myndigheter på en god og effektiv måte får ivaretatt sitt ansvar for ro, orden og trygghet for alle deltakere.