Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:371 (2017-2018)
Innlevert: 27.11.2017
Sendt: 27.11.2017
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 04.12.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Er justisministeren bevisst utfordringen med «lootboxes» og spillvaluta, og akter statsråden å ta opp problematikken i relevante europapolitiske fora for å sikre en europeisk løsning?

Begrunnelse

Såkalte «lootboxes», blir mer og mer vanlige i moderne videospill. I et betalingssystem som ligner klassiske spilleautomater betaler spillere ekte penger for «skattekister» som enten inneholder store oppgraderinger for spilleren eller mindre kosmetiske endringer (kostymer o.l.). Dette bidrar til å utviske skillelinjen mellom pengespill og spill ment for underholdning, gjerne myntet på barn og unge.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg svarer på dette spørsmålet siden ansvaret for pengespill ligger i Kulturdepartementet.
Formålet med norsk pengespillovgivning er å sikre at pengespill tilbys innenfor kontrollerte og regulerte rammer, og ikke fører til spillproblemer. De siste årene har grensene mellom såkalte sosiale nettverksspill og pengespill blitt mindre tydelige. Det skyldes blant annet at sosiale nettverksspill har inkludert elementer fra pengespill, slik som innsats, trekning og gevinst. Samtidig har bruken av virtuell valuta for deltagelse i slike spill økt. Denne utviklingen er beskrevet i Meld. St. 12 (2016 – 2017) Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.
I meldingen konkluderte departementet med at det er for tidlig å ta stilling til om slike spill bør falle inn under virkeområdet for pengespillovgivningen. Det er likevel behov for å følge med på utviklingen på dette markedet og departementet viste i den forbindelse til at det har bedt Lotteritilsynet om å sette ned en tverrfaglig gruppe som skal følge utviklingen av sosiale nettverksspill. Familie- og kulturkomitéen støttet opprettelsen av en slik gruppe, jf. Innst. 250 S (2016–2017).
Som en oppfølgning av Meld. St. 12 (2016 – 2017) arbeider departementet også med et forslag til felles lov for alle norske pengespill. Temaer relatert til grensene mellom sosiale nettverkspill og pengespill vil bli vurdert i forbindelse med dette lovarbeidet.
Pengespilltjenester er ikke harmonisert innenfor EU-/EØS-området. Det finnes derfor ingen felles europeisk lovgivning for dette området. I 2012 fastsatte EU-kommisjonen en handlingsplan relatert til internettspill i EØS-området, som blant annet har som mål å verne om forbrukere, borgere, mindreårige og svake grupper. I tillegg skal handlingsplanen fremme frivillig samarbeid mellom medlemslandene. Samtidig nedsatte EU-kommisjonen en ekspertgruppe for pengespill bestående av representanter for relevante myndigheter i EØS-landene. Gruppen følger opp handlingsplanen og utgjør en naturlig arena for å ta opp spørsmål knyttet til sosiale nettverkspill.