Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:446 (2017-2018)
Innlevert: 06.12.2017
Sendt: 06.12.2017
Besvart: 18.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Vegdirektoratet har sendt en henvendelse til Samferdselsdepartementet om hvordan de skal behandle takstøkningssaken i Haugalandspakken, når det ikke foreligger enstemmige vedtak fra kommunene.
Hva er fremdriften i takstøkningssaken på Haugalandet, og når tid kan man forvente et svar på denne saken?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Stortinget sluttet seg til delvis bompengefinansiering av Haugalandspakken gjennom behandlingen av St.prp. nr. 57 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 214 (2006-2007), og St.prp. nr. 45 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 242 (2007-2008). Dette er en bompengepakke bestående av mange mindre prosjekter og tiltak. I tråd med styringsprinsippene for slike pakker er det etablert en styringsgruppe som skal prioritere prosjekter og tiltak innenfor pakkens inntektsramme.

Det var få prosjekter som hadde godkjente reguleringsplaner da proposisjonene ble fremmet og behandlet. Gjennom reguleringsprosessen er plangrunnlagene for prosjektene blitt bedre. Samtidig har dessverre kostnadene økt, slik at disse er blitt betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn ved Stortingets behandling av pakken. Som følge av dette ble det i 2013 besluttet å redusere prosjektomfanget ved at alle prosjekter med planlagt byggestart etter 2018 ble tatt ut av porteføljen.

Ifølge Statens vegvesen har ikke denne reduksjonen av prosjektomfanget vært tilstrekkelig. Siden styringsgruppen ikke ønsket å redusere prosjektporteføljen ytterligere, ble Statens vegvesen bedt om å vurdere tiltak for å øke inntektene i pakken. Et forslag om å øke bompengetakstene fra 14 kr til 22 kr for takstgruppe 1 og fra 28 kr til 44 kr for takstgruppe 2, samt endringer i rabattstrukturen i tråd med nye retningslinjer, var til behandling i berørte kommuner og fylkeskommuner i 2016. Bokn, Etne og Vindafjord kommuner samt Rogaland og Hordaland fylkeskommuner sluttet seg til forslaget. Haugesund, Sveio og Tysvær kommuner sluttet seg ikke til de foreslåtte endringene. I forbindelse med behandling av forslaget om ny rabattstruktur høsten 2017 har imidlertid Sveio kommune også akseptert forslaget om takstøkninger.

Haugesund og Tysvær som er vertskommuner for 9 av de 13 bomstasjonene som finansierer pakken, har ikke fattet vedtak om å akseptere foreslåtte takstøkninger. I tillegg foretrakk Karmøy kommune som har de resterende fire bomstasjonene, primært en annen løsning enn den som ble foreslått av Statens vegvesen.

Statens vegvesen har ikke oversendt saken til Samferdselsdepartementet for behandling.

Det er et viktig prinsipp i bompengesaker at det skal være lokalpolitisk tilslutning til den bompengeordningen som fremmes for Stortinget. Dette gjelder også ved endringer i vedtatte bompengeopplegg. Etter mitt syn må det derfor arbeides videre med å finne løsninger som sikrer en bredere lokalpolitisk enighet før saken eventuelt kan oversendes departementet for videre behandling.