Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:488 (2017-2018)
Innlevert: 08.12.2017
Sendt: 11.12.2017
Besvart: 18.11.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I dok 15:1629 (2016-2017) brukes gjennomsnittlig oljepris på 50$/fat. I 17/1779- 4 des. 2017 er det pris på 500 og 600 kr/fat som stort sett brukes, dvs. over $50/fat. Notatet viser også at feltet ikke er lønnsomt med $50/fat, selv med 4 % realrente. Videre viser notatet at inntekter ikke overstiger kostnader i 2022 med $50/fat, slik tidligere opplyst, men først i 2022-2024 når høyere pris enn $50/fat legges til grunn.
Hvorfor bruker statsråden en høyere oljepris enn i dok 15:1629 (2016-2017)?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Det framgår av mitt svar på spørsmål nr. 1629 fra representanten Holmås, at: "Ifølge operatøren, Eni, er utbyggingen med selskapets interne forutsetninger, herunder avkastningskrav, lønnsom med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 50 US dollar per fat over feltets levetid.".

Tallet på 50 US dollar per fat, som representanten viser til, er således operatørselskapets beregning av hvilken gjennomsnittlig oljepris prosjektet trenger for å gi en bestemt avkastning på investert kapital (balansepris). Operatørselskapet beregnet denne på basis av oppdaterte tall fra prosjektet, sine interne økonomiske forutsetninger og avkastningskrav. Departementet gjennomførte således ikke egne beregninger i tilknytning til svaret, men baserte seg på oppdatert informasjon innhentet fra operatørselskapet. Departementet brukte altså ikke en egen oljepris i dette svaret, slik representanten Haltbrekken antyder.

Det jeg opplyste i mitt svar på spørsmål 1629 datert 19. oktober, basert på informasjon fra operatøren, var at riktig årstall for når Goliat-feltets samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden var 2022. Det er ikke noe i dette brevet som indikerer at operatøren har brukt 50 US dollar per fat som oljepris i denne beregningen slik representanten Haltbrekken hevder i sitt spørsmål.

Av mitt svar til energi- og miljøkomiteen 4. desember framgår det: "En enkel og intuitiv måte å illustrere lønnsomhet på er å finne ut på hvilket tidspunkt samlede inntekter fra feltet overstiger summen av akkumulerte investerings- og driftskostnader. Departementet har beregnet at, med dette tallsettet, vil samlede inntekter overstige summen av akkumulerte investerings- og driftskostnader en gang mellom 2022 og 2024.".

Som det framgår av svaret 4. desember, har departementet gjort beregninger basert på en oljepris både på dagens nivå (500 kr./fat) og en noe høyere pris (600 kr./fat). Det er lagt til grunn et oppdatert produksjonsanslag for Goliat for 2017. Det er videre gjort beregninger der det er tatt høyde for tilknytning av tilleggsressurser til Goliat (ekstrakostnader og etterfølgende produksjon).

Spennet i når feltets samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden, speiler beregninger basert på disse ulike "scenariene". Denne type beregninger er følsomme for hvilke produksjon, oljepris og kostnader som legges til grunn. Jeg kan ikke se at det er noen motstrid mellom de årstallene jeg oppga i brev til Stortinget av 19. oktober og 4. desember. Hvilket årstall feltets samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, faktisk vil overstige investeringskostnaden vil utviklingen de neste årene avgjøre.