Skriftlig spørsmål fra Elise Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:535 (2017-2018)
Innlevert: 12.12.2017
Sendt: 13.12.2017
Besvart: 19.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Kan statsråden forsikre om det arbeides med en helhetlig løsning for alle ELTE-studentene?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål sendt 19.10.2017, skriver statsråden følgende:

«Direktoratet har i denne forbindelse blant annet bedt de fire universitetene som utdanner psykologer i Norge om å utrede mulighetene for kompletterende opplæring ved norske utdanningsinstitusjoner. Vurderingene skal gjøres for alle berørte ELTE-studentene. Oppdraget er med andre ord ikke begrenset til å kun gjelde de som har fått lisens.»

I brev om kompletterende utdanningsprogram for personer med psykologiutdanning fra ELTE og forslag til generelle tiltak ved praksisendringer, fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet skriver direktoratet følgende:

«Direktoratet forstår ut fra vedtaket at målgruppen for oppdragets første del omfatter både studenter som ble uteksaminert fra ELTE våren 2017 og som nå har søkt lisens, og studenter som frem til høsten 2016 fikk opptak til masterstudiet ved ELTE og som ennå ikke er uteksaminert. Direktoratet oppfatter også at KUF-komiteen med ordlyden «profesjonsstudier» har besluttet at vurderingen skal avgrenses til de som har påbegynt den toårige masterutdanningen i klinisk rettet psykologi ved ELTE (Clinical and Health Psychologist) før praksisendringen, og at tiltakene ikke skal dekke de som på samme tidspunkt påbegynte en bachelor-utdanning.»

Dette skaper forvirring, og det er behov for en oppklaring av hvordan departementet forstår oppdraget fra Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fattet vedtak 770 den 7. juni 2017: "Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge."

Departementet vurderer for tiden, i samråd med Kunnskapsdepartementet, mulige kompletterende tiltak for personer med masterutdanning i psykologi fra ELTE.

Departementet har ikke tatt stilling til om det er mulig å få på plass tiltak, og har følgelig heller ikke foretatt noen ytterligere avgrensninger av hvilke ELTE-studenter som eventuelt vil kunne bli gitt mulighet til å gjennomføre tiltak.

Oversendelsen som nylig er mottatt fra Helsedirektoratet, som representanten viser til, er et viktig innspill til vurderingene departementet nå foretar. Avgrensningene som direktoratet har foretatt i sin oversendelse vil, på lik linje med øvrige tilrådninger i oversendelsen, bli vurdert av departementet. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt forskuttere hvilke konklusjoner man vil komme til i denne saken.