Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:592 (2017-2018)
Innlevert: 19.12.2017
Sendt: 20.12.2017
Besvart: 03.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Vil statsråden sikre at ENOVAs program åpner for støtte og lån til nye og innovative bedrifter som ikke alene har økonomisk soliditet til å finansiere fullskala testprosjekter innen marin energiteknologi?

Begrunnelse

Regjeringen har i lagt fram en strategi for flytende havvind hvor det pekes på Enova som redskap for å utvikle demonstrasjonsprosjekter innen havvind. I dag virker det som om Enova stiller krav til at bedrifter som ønsker å teste fullskala marin energiteknologi må være så økonomisk solide at de kan betale tilbake lån. Et slikt krav til liten risiko presser flere innovative og dyktige bedrifter.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Enova har flere programmer som bidrar til ny energi- og klimateknologi. Programmene skal utformes i tråd med styringsavtalen mellom departementet og Enova, og Stortingets føringer for Enovas virksomhet. Av dette følger blant annet at Enova i programutformingen skal legge vekt på mulighetene for global spredning av teknologiske løsninger og påfølgende utslippsreduksjoner. Videre skal det ved støttetildelingene ligge til grunn en vurdering av innovasjonshøyde og gjennomføringsevne. Programmene skal utformes innenfor statsstøtteregelverkets rammer.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble Enova gitt mulighet til å benytte betingede lån som virkemiddel for demonstrasjonsprosjekter. Enovas nye program for demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi har som formål å avlaste den teknologiske risikoen ved kvalifisering av nye teknologier under reelle driftsforhold. Dersom teknologien lykkes, skal lån nedbetales og man unngår å overkompensere selskapet. Dersom teknologien ikke lykkes, kan lån omgjøres til tilskudd slik at bedriften slipper å bære hele tapet ved prosjektet. Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre hele prosjektet og betjene avdrag og renter.

Regjeringen fører en bred innovasjonspolitikk med forskjellige virkemidler rettet mot ulike behov. Enovas lånevirkemiddel er ikke rettet mot andre barrierer enn de teknologiske. Under programmet for fullskala innovativ energi- og klimateknologi, kan det imidlertid søkes om investeringsstøtte til merkostnadene ved å ta i bruk nye og innovative løsninger for energi- og klimateknologi, for eksempel marin energiteknologi. Det kreves også her at virksomheten har dokumentert gjennomføringsevne.

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 25 (2015-2016) Energimeldingen, jf. Innst. 401 S (2015-2016), sluttet Stortinget seg til at Enovas overordnede mål er reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Programmene er utformet for at Enovas mål på best mulig måte kan nås.