Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:604 (2017-2018)
Innlevert: 20.12.2017
Sendt: 21.12.2017
Besvart: 05.01.2018 av næringsminister Monica Mæland

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Hvordan har ministeren og departementet tenkt å følge opp Stortingets vedtak om at Norsk design og arkitektursenter bør legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet, og hvilken vurdering gjøres rundt vedtaket om at det skal vurderes om det er hensiktsmessig å ha alle stillinger i Oslo?

Begrunnelse

Viser til Stortingets budsjettvedtak som omhandler norsk design og arkitektur. Det har også vært en rekke urovekkende medieoppslag de siste dagene.

Det finnes miljøer både i Bergen og Tromsø som i større grad burde brukes enn hva de gjør i dag.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg er enig i komiteens merknad om at Design og arkitektur Norge bør legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet. Jeg er i gang med å følge opp merknadene som kom ved behandlingen av statsbudsjettet 2018. Design og arkitektur Norge er en stiftelse, og dette legger begrensninger på departementets adgang til å instruere.

Men departementet kan sette vilkår og føringer innenfor de tilskudd som bevilges til stiftelsen. Dette gjøres i det årlige tilskuddsbrevet. I tilskuddsbrevet for 2018 vil jeg således ta inn en føring om at Design og arkitektur Norge skal styrke sin nasjonale rolle. I den videre dialogen med stiftelsen vil jeg derfor forutsette at stiftelsen tydeliggjør sine tjenester til næringslivet i hele landet og fremmer bruk av design for innovasjon, særlig der vi har nasjonale fortrinn. Jeg vil også be om at Design og arkitektur Norge samarbeider tettere med tilsvarende kompetansemiljøer i hele landet.

Når det gjelder spørsmålet om stillinger må dette vurderes i lys av at Design og arkitektur Norge som nevnt er en stiftelse med et eget styre. Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret, i tråd med bestemmelsene i stiftelsesloven. Dette gjelder også beslutninger om hvor stiftelsen skal ha sine ansatte.