Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:614 (2017-2018)
Innlevert: 20.12.2017
Sendt: 21.12.2017
Besvart: 05.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Torhild Bransdal (KrF)

Spørsmål

Torhild Bransdal (KrF): Vi får mange tilbakemeldinger nå om at det foreligger stor usikkerhet rundt hva som skjer vedrørende vedtak fattet i Stortinget den 14. november d.å. om de såkalte "oktoberbarn".
Når og hvordan vil statsråden gi informasjon til de asylsøkerne det gjelder om videre fremdrift, og er det planlagt, eller blitt utført, uttransportering av asylsøkere til internflukt etter at vedtaket ble fattet i Stortinget?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar på spørsmål nr. 598 fra representanten Kari Kjønaas Kjos. Oppfølgingen av Stortingets vedtak av 14. november 2017 har svært høy prioritet, og Justis- og beredskapsdepartementet arbeider nå med å finne hensiktsmessige løsninger. Vi vil så snart det er mulig gå ut med informasjon om den praktiske gjennomføringen. Når det gjelder spørsmålet om planlagte eller gjennomførte uttransporter av asylsøkere som er henvist til internflukt, vil jeg minne om at Stortingets vedtak nr. 26 kun gjelder enslige, mindreårige asylsøkere. Jeg har i en instruks til UDI og UNE samme dag som vedtaket ble fattet bedt om at iverksettelse av avslag utsettes i alle saker som vil kunne være omfattet av Stortingets vedtak. Det vil si at ingen som kan være omfattet av vedtaket vil bli uttransportert nå. Når det gjelder personer som har fått avslag på søknad om asyl og som ikke er omfattet av Stortingets vedtak, går returene som normalt.