Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:626 (2017-2018)
Innlevert: 22.12.2017
Sendt: 22.12.2017
Besvart: 05.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Er statsråden enig med politimesteren i Øst politidistrikt i at det må foretas en ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter som følge av kommunereformen eller er departementets beslutning av 24. mai 2017 fortsatt å anse som endelig, hvilke steder i landet vil det eventuelt bli foretatt en ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter og hva er begrunnelsen i det enkelte tilfelle?

Begrunnelse24. mai 2017 fattet Justis- og beredskapsdepartementet vedtak i de saker der kommuner hadde klaget på den nye inndelingen av politistasjons- og lensmannsdistrikter. I pressemelding fra departementet samme dag fremkommer det at departementet har behandlet samtlige klager om endringer i tjenestested i de nye politidistriktene, at beslutningene er endelige og statsråden uttalte i meldingen blant annet at:

"I dag er det nye kartet for politi-Norge ferdig tegnet."

Fet kommunens klage, der de argumenterte for å bli en del av Skedsmo i stedet for Aurskog-Høland lensmannsdistrikt, ble ikke tatt til følge av departementet og Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 ble dermed stående. Videre heter det i avslaget at:

"Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse kan ikke påklages".

Beslutningen fra Politidirektoratet om at Sørum og Fet skulle sokne til Aurskog-Høland ble for øvrig ikke påklaget av Sørum kommune.

I statsrådens svar av 20. desember på spørsmål fra undertegnede, dokument nr. 15:573 (2017-2018), fremkommer at politimesteren i Øst politidistrikt har stanset arbeidet med utvidelse av lensmannskontoret på Bjørkelangen ut fra følgende begrunnelse:

"Politidirektoratet er imidlertid kjent med at politimesteren har valgt å avvente videre utvidelse av kontoret fordi to av kommunene i lensmannsdistrikter, Sørum og Fet, er vedtatt slått sammen med Skedsmo som del av kommunereformen.

Dette innebærer at det må foretas en ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter i Øst politidistrikt og at det p.t. er usikkerhet om hvor stort arealbehov Aurskog-Høland lensmannskontor vil få etter tilpasning til ny kommunestruktur.

Politimesteren har altså valgt å utsette arbeidet med utvidelse av kontoret for å unngå feilinvesteringer.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Som stortingsrepresentanten opplyser i begrunnelsen for sitt spørsmål, må svaret på dette spørsmålet ses i sammenheng med mitt svar av 20. desember 2017 på spørsmål nr. 573 dokument nr. 15:573 (2017-2018).

Jeg vil understreke at endringer av lensmanns- og politistasjonsdistrikter besluttes av Politidirektoratet. Departementet har derfor innhentet informasjon fra Politidirektoratet som opplyser følgende:

«Behovet for endringer av politiets lokale struktur oppstår dersom en ny, sammenslått, kommune krysser grensene for et lensmanns- eller politistasjonsdistrikt og eventuelt i tillegg et politidistrikt.

Politiloven § 17 krever at namsmannsdistrikter dekker hele kommuner i samme politidistrikt. Namsmannsdistrikter tilsvarer normalt lensmanns- og politistasjonsdistrikter, men et namsmannsdistrikt kan også dekke flere lensmanns- og politistasjonsdistrikter.

Selv om lovgivningen ikke krever det, finner Politidirektoratet det naturlig at også lensmanns- og politistasjonsdistriktene dekker hele kommuner. Dette kommer av politiets tette samarbeid med kommunene på også andre områder enn det sivilrettslige, slik som kriminalitetsforebyggende arbeid, politikontakt og politiråd og på beredskapsområdet. Politidirektoratet mener derfor at det bør vurderes ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter i alle tilfeller der nye kommuner krysser politiets grenseinndeling.

Så langt Politidirektoratet kan se, er det 17 kommunesammenslåinger som påvirker politiets lokale struktur. Disse berører grensene for 29 lensmanns- og politistasjonsdistrikter, samtidig som 4 politidistriktsgrenser må justeres. Det er bare Finnmark og Innlandet politidistrikter som ikke påvirkes strukturelt av kommunereformen.

Politidirektoratet legger opp til at beslutninger om justering av politiets lokale struktur fattes i løpet av 2018, slik at endringene kan implementeres senest 1.1.2020, når de aktuelle kommunesammenslåingene gjennomføres.»

Jeg vil avslutningsvis presisere at beslutningen om 225 tjenestesteder ligger fast og at det skal foretas en evaluering av tjenestestrukturen fire år etter at denne er gjort gjeldende, jf. forliket på Stortinget i 2015 om Nærpolitireformen.

Jeg håper denne informasjonen belyser sammenhengen mellom kommunereformen og endringer knyttet til politiets lokale struktur.