Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:706 (2017-2018)
Innlevert: 15.01.2018
Sendt: 15.01.2018
Besvart: 24.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Mener statsråden at «verdidokumenter» som begrenser ansattes rett til å inngå eller oppheve giftermål er i tråd med friskolers forpliktelser etter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven, og vil han vurdere tiltak overfor Gjennestad videregående skole?

Begrunnelse

Det vises til oppslag på NRK Vestfold 11. og 12. januar, hvor det framkommer at rektor ved friskolen Gjennestad videregående skole, som eies av Normisjon, har sagt opp sin stilling som følge av at han ønsket å inngå ekteskap med en mann. Bakgrunnen er at skolen krever at ansatte signerer et verdidokument som fastslår at man ikke kan gifte seg med noen av samme kjønn, eller inngå skilsmisse uten «gyldig grunn», i følge NRK Vestfold.
Undertegnede viser til at friskoleloven § 7-2 tredje ledd sier at departementet kan gi pålegg om å rette opp hvis det oppdages forhold som er i strid med andre lover eller forskrifter. Undertegnede viser videre til at den nye Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Etter denne loven er det forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, og § 29 slår fast at dette gjelder alle sider av et arbeidsforhold.
§ 30 tredje ledd åpner for at opplysninger om arbeidssøkers samlivsform kan innhentes ved ansettelse - altså i ansettelsesprosessen - «hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn», men slik undertegnede vurderer det, er det ikke åpenbart at arbeidsgiver etter loven har anledning til å kreve å regulere ansattes privatliv etter ansettelse gjennom verdidokumenter.
Undertegnede presiserer at den aktuelle oppsigelsen er initiert av den ansatte selv, og at dette er en beslutning som må respekteres.
Likevel etterlates det et tydelig inntrykk av at en oppsigelse ville blitt en konsekvens av ekteskapsinngåelse, basert på kravene i verdidokumentet. Etter undertegnedes syn må dette ha konsekvenser for denne og andre skoler hvis en slik praksis er i strid med loven.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er de alminnelige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen som gjelder for ansatte i friskoler, og friskoleloven har ingen egne bestemmelser om dette. Det er friskolens styre som har ansvaret for å følge reglene i blant andre arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Friskoleloven gir imidlertid tilsynsmyndigheten hjemmel til å reagere også dersom det oppdages brudd på annet regelverk enn friskoleloven og dette forholdet svekker tilliten til skolen.
I likestillings- og diskrimineringsloven gjelder et generelt forbud mot å diskriminere, blant annet på grunnlag av seksuell orientering. Også arbeidsmiljøloven har forbud mot usaklig oppsigelse. Det er bare i noen få, helt spesielle tilfeller, at forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i en virksomhet som drives av et trossamfunn eller har et religiøst formål, vil være lovlig. I skoler kan det bare stilles krav om samlivsform til stillinger der arbeidstakeren deltar i religionsundervisningen. Utestengning er ikke lov hvis det er andre i virksomheten som står for eller kan stå for (hoveddelen av) det religiøse pedagogiske opplegget. I rent administrative stillinger er det ikke adgang til å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform.
Jeg understreker at jeg kjenner saken ved Gjennestad videregående skole bare gjennom media, og jeg har ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner om saken innebærer lovbrudd eller ikke. Jeg er opptatt av at friskolene følger arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven, og jeg viser til at Utdanningsdirektoratet som tilsynsmyndighet har hjemmel til å reagere også ved brudd på disse lovene.