Skriftlig spørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:717 (2017-2018)
Innlevert: 16.01.2018
Sendt: 17.01.2018
Besvart: 25.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Deler statsråden Kriminalomsorgsdirektoratets oppfatning av at fengselsavtalen med Nederland ikke bør forlenges, og kan han garantere at avtalen ikke vil forlenges utover 2018?

Begrunnelse

Det har kommet blandede signaler fra regjeringshold om hva som faktisk er status for fengselsavtalen med Nederland. I september ville statsråden forlenge leieavtalen med et år. Kort tid etter uttrykte han ønske om få på plass en permanent avtale med Nederland. I debatt i Stortinget 11. desember advarte han mot å avslutte avtalen. Stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene sa i samme debatten at det ville være uansvarlig å avslutte avtalen før 2020, og de stemte mot opposisjonens forslag om å avslutte avtalen. Ti dager senere kom det frem i media at statsråden mente at det likevel ikke var behov for avtalen lenger. Imidlertid står det i den nye regjeringsplattformen at avtalen senest skal avsluttes i 2020, noe som i praksis vil si at det åpnes for forlengelse av avtalen i to år. Nå har det kommet frem at Kriminalomsorgdirektoratet har anbefalt regjeringen ikke å videreføre fengselsavtalen med Nederland ettersom det ikke lenger er behov for denne. Ettersom regjeringspartiene har sendt forvirrende signaler om avtalens framtid er det på sin plass å be statsråden om å klargjøre situasjonen.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Avtalen med Nederland ble inngått i 2015, som en midlertidig løsning på kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen. Leie av Norgerhaven fengsel i Nederland med 242 fengselsplasser har vært et midlertidig tiltak for å dekke behovet for plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Etter dagens lovgivning oppheves myndighetenes adgang til å gjennomføre straff i en annen stat 1. september 2020. Avtalen med Nederland gjelder i utgangspunktet for tre år, til og med 31. august 2018, men kan forlenges med minst ett år av gangen. Dersom dagens avtale skal forlenges, må dette avklares med Nederland før 1. mars 2018.

I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017 var det naturlig å legge til grunn at dagens avtale skal forlenges. Kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen har imidlertid endret seg betydelig den siste tiden. Soningskøen for ubetingede dommer er å anse som avviklet, det er færre i varetekt enn det som tidligere har vært normalen, og tilfanget av nye dommer er lavere enn før. Prognosene for behovet for fengselsplasser fremover er usikre. Kriminalomsorgsdirektoratet har i sin vurdering 1. desember 2017 vedrørende leieforholdet med Nederland, påpekt at det fortsatt er et klart behov for ekstra fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Fremfor å forlenge leieavtalen med Nederland, mener imidlertid direktoratet at behovet for ekstra plasser bør ivaretas gjennom midlertidig dublering i fengsler i Norge inntil tilstrekkelig kapasitet er på plass. Hvis avtalen med Nederland skal forlenges, anbefaler direktoratet at antallet fengselsplasser reduseres til 160.

Behovet for plasser bør stå sentralt ved vurderingen av om avtalen med Nederland skal forlenges. For tiden er departementet i kontakt med nederlandske myndigheter for å finne ut om det er mulig å fortsette leieforholdet for Norgerhaven fengsel ut over 1. september 2018 for færre plasser enn i dag, og til en lavere pris. Hvis leieforholdet ikke skal fortsette ut over 1. september 2018, vil det bli behov for andre tiltak for å sikre ekstra kapasitet med høy sikkerhet. Kriminalomsorgsdirektoratet har som nevnt anbefalt å dublere fengselsplasser i Norge.

Jeg vil vurdere direktoratets anbefaling opp mot et eventuelt tilbud fra Nederland. Det vil være vesentlig for meg å unngå at soningskøene øker igjen.