Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:719 (2017-2018)
Innlevert: 16.01.2018
Sendt: 17.01.2018
Besvart: 24.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Basert på regjeringens egne framskrivninger av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), hva er per i dag estimatene for hvilken prosentandel av BNP forsvarsbudsjettet vil utgjøre i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: På NATO-toppmøtet i Wales sluttet medlemslandene seg til den såkalte Defence Investment Pledge (DIP) som blant annet innebærer at allierte skal snu den negative trenden i utviklingen av forsvarsbudsjettene, at allierte skal bevege seg i retning av å bruke minimum 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar og bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet til materiellinvesteringer.
Norge oppfyller målsettingene i DIP om investeringsandel og økte forsvarsbudsjetter. Norge bruker i dag om lag 26 prosent av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer og er således godt over investeringsmålet. Forsvarsbudsjettet har økt betydelig de siste årene og forsvarsbudsjettet for 2018 utgjør en signifikant økning sammenliknet med 2017.
Forsvarsutgiftenes andel av BNP for 2018 ligger an til å bli 1,56 prosent basert på nåværende estimater. Når det gjelder perioden frem mot 2020 og ikke minst videre mot 2024, er prognosene beheftet med en betydelig usikkerhet. De avhenger både av hvordan den økonomiske utviklingen generelt kommer til å bli, av de vedtak som fattes i Stortinget om oppfølging av nåværende langtidsplan, eventuelle nye vedtak i det enkelte budsjettår, samt flere andre forhold i gjennomføringen av vedtatte planer. Med de forbehold og den usikkerhet som er beskrevet, anslås det at BNP-andelen med den opptrappingsplanen som er beskrevet i Prop. 151 S (2015–2016) og den påfølgende stortingsbehandlingen, for Norges del vil være på om lag 1,5 prosent i 2020. Dette gitt at dagens prognoser holder seg og langtidsplanen finansieres. Med de samme forbehold og hvis planforutsetningene holdes uendret estimeres det at andelen vil ligge på rundt samme nivå frem mot 2024.
Det gjøres allerede mye riktig for å styrke Forsvaret. Med langtidsplanen for forsvarssektoren planlegges det med at budsjettene og investeringsandelen vil øke i årene som kommer.
Regjeringen er tydelig på at den langsiktige målsettingen om å bevege seg i retning av å bruke minimum av 2 prosent av BNP til forsvarsformål ligger fast. Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål, vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene og vi har vært tydelige på at det vil være krevende, ikke minst i en tid der det vil være færre midler til rådighet. Likevel har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert år etter 2013, og vil fortsette å gjøre dette i tråd med opptrappingen i langtidsplanen.