Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1012 (2017-2018)
Innlevert: 22.02.2018
Sendt: 22.02.2018
Besvart: 28.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking.
Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: I Norge i dag drives det tamreindrift på over 40 % av landarealet. I Nordland dekker reinbeiteområdene nesten hele fylket. Samtidig er det vedtatt regionale bestandsmål for rovvilt i Nordland, og det skal settes av tilstrekkelige områder der rovvilt skal ha prioritet fremfor beitedyr. Dette betyr at det i mange områder vil være overlapp mellom reinbeiteområder og områder som er prioritert til rovdyr. Dette er en realitet vi ikke kan se bort fra, og som gjør det krevende å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar hensyn til både rovvilt og tamrein.

De utfordringer tamreinnæringen har er sammensatte, og selv om rovvilt er av betydning i noen distrikt, gir ikke dagens kunnskap grunnlag for representantens påstand om at rovvilt "holder på å knekke" tamreinnæringen. Jeg viser også til at bestanden av både gaupe, jerv og bjørn i dag er under de regionalt vedtatte bestandsmålene, og at det dermed er færre rovvilt i fylket enn det som er vedtatt. Det er ikke vedtatt bestandsmål for ulv i områder med samisk tamreindrift. Dette er gjort av hensyn til reindriftsnæringen.

Videre viser jeg til at det av hensyn til tamreinnæringen, praktiseres en lavere terskel for å ta ut rovdyr i kalvingsområder som ligger i prioriterte rovdyrområder, enn ellers i slike områder. Rovviltforvaltningen har dessuten høy beredskap for å ta ut rovdyr som utgjør et skadepotensial, og det er satt av betydelige midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak samt midler til full erstatning for tamrein tatt av rovvilt.

Som representanten Mossleth er kjent med, har det over flere år vært utfordringer knyttet til en hensiktsmessig soneinndeling mellom områder prioritert til henholdsvis beitedyr og rovdyr i Nordland. Dette følger av forvaltningsplanen for rovvilt i Nordland, som rovviltnemnda i regionen har utarbeidet. Rovviltnemnda i Nordland vedtok en ny forvaltningsplan for rovvilt i 2017. I Miljødirektoratets uttalelse til forvaltningsplanen, konstaterer direktoratet at den nye forvaltningsplanen på flere punkter ikke er i samsvar med gjeldende regelverk, at planen ikke er egnet som praktisk styringsverktøy for rovviltforvaltningen i regionen, og at rovviltnemndas prioritering av beite- og rovviltområder ikke er egnet til å oppnå de nasjonale bestandsmålene i regionen den kommende planperioden. På bakgrunn av dette, har Klima- og miljødepartementet bedt rovviltnemnda gjennomgå forvaltningsplanen på nytt og foreta de nødvendige endringene. En god soneforvaltning er grunnleggende for å ivareta den todelte målsettingen, slik at tap av tamrein og husdyr blir så lave som mulig.