Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2017-2018)
Innlevert: 22.02.2018
Sendt: 23.02.2018
Besvart: 02.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Vil statsråden sørge for at det blir utført kontroller med de mange tilbyderne av massasjetjenester som er etablert rundt om i landet, så man er sikker på at disse opererer innenfor gjeldende lover og regler?

Begrunnelse

Antallet tilbydere av massasjetjenester rundt om i landets kommuner er sterkt voksende. De fleste av disse drives innenfor de regler som er satt for denne type næring, men antallet useriøse aktører er trolig stort. Flere rapporterer om mulighet for ulovlig kjøp av tjenester. Menneskehandel og trafficking er andre utfordringer som kan knyttes til bransjen. Det vil være viktig å rydde opp i bransjen og bidra til et regelverk som gjør det enkelt å kontrollere hvem som opererer innenfor lovens rammer.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Arbeidsmiljøloven gir regler om blant annet arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Jeg er opptatt av trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Dette er også arbeidsmiljølovens formål. Arbeidsmiljøloven er en sektorovergripende lov, som også gjelder for tilbydere av massasjetjenester.

Arbeidstilsynet foretar både varslede og ikke-varslede tilsyn med virksomheter i alle bransjer, med størst vekt på bransjer som har større innslag av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Hvilke bransjer som får flest tilsyn, følger av Arbeidstilsynets risikovurderinger. Arbeidstilsynet har sanksjonsmuligheter dersom det avdekker brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etatene som samarbeider mot arbeidslivskriminalitet i a-krimsentrene (Arbeidstilsynet, Politiet, NAV, Skatteetaten m.fl.), foretar også felles tilsyn. Når etatene er ute på felles kontroller og oppdager brudd på gjeldende lover og regler, bruker de sanksjoner som etatene samlet rår over. For noen næringsvirksomheter betyr det at de får kapasiteten sin redusert over en periode. For andre betyr det at deres virksomhet må opphøre.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at politiet er vel kjent med at det kan foregå prostitusjon innenfor massasjevirksomhet. Politiets innsats mot hallikvirksomhet og menneskehandel innebærer derfor at man følger med på bransjen.

Jeg mener at det er viktig at hensynet til små bedrifter, som har relativt sett begrenset administrativ kapasitet, balanseres opp mot behovet for å forhindre useriøse virksomheter, også innenfor massasjebransjen. Jeg mener derfor at det bør være en høy terskel for å pålegge en bestemt bransje særregulering eller særkontroller ut over de kontrollsystemene vi allerede har.