Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1021 (2017-2018)
Innlevert: 23.02.2018
Sendt: 23.02.2018
Besvart: 02.03.2018 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringa som ein del av ny ruspolitikk revurdere sitt syn på eigenandelar i helsevesenet for personar med sterk rusavhengighet, slik at ein kan få til same ordning som til dømes Portugal praktiserer der helsehjelp for rusavhengige er gratis?

Begrunnelse

Viser til den varsla rusreforma frå regjeringa, der ein vil flytte oppfølginga av rusavhengige frå justis til helsevesenet. Statsråden har ved tidlegare høve argument mot å ta vekk eigenandelar for helsehjelp til personar med sterk rusavhengigheit, og regjeringsparti har i førre stortingsperiode stemt mot Senterpartiets forslag om dette i Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I regjeringen politiske plattform er det bl.a. nedfelt at regjeringen vil: "føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og begrensing av skadevirkninger. Å redde liv og å sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human rusomsorg. De tiltakene som har størst effekt skal prioriteres."
Videre fremgår det av plattformen at regjeringen ønsker: "å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning."
Rusproblemer er i all hovedsak en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting. Det kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud om hjelp og oppfølging. Det er dette regjeringen vil gjøre noe med.
Regjeringen vil derfor gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.
Rusreformen omhandler ikke egenandeler for helsehjelp for enkelte pasientgrupper. Egenandeler står etter mitt syn, ikke i motsetning til mitt mål om en kunnskapsbasert ruspolitikk og utvikling av et bedre tjenestetilbud til brukere og pasienter med rusproblemer, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Jeg ser det derfor ikke som naturlig at dette spørsmålet inngår i utvalgets mandat.
Representant Toppes referanse til gratis helsehjelp for rusavhengige i Portugal stemmer forøvrig ikke med de opplysningene jeg er kjent med. Etter samtaler med representanter for CDT i Lisboa, fremkommer det at portugisiske myndigheter dekker 80 pst av kostnadene ved rusbehandling mens pasienten selv dekker de resterende 20 pst.