Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1049 (2017-2018)
Innlevert: 28.02.2018
Sendt: 28.02.2018
Besvart: 09.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

Torhild Bransdal (KrF)

Spørsmål

Torhild Bransdal (KrF): Politiet hentet nylig ut en afghansk familie med makt fra kirkeasyl i frimenigheten Nytt Liv på Fitjar. Politiet mente forsamlingshuset Betania ikke var et kirkebygg, mens biskop Nordhaug har uttalt at dette utvilsomt er et kirkerom.
Mener statsråden at politiets handlemåte og vurderinger i denne saken er i tråd med regjeringens retningslinjer og vil regjeringen ta ansvar for å klargjøre hva som skal regnes som et kirkebygg i slike saker?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Utlendingslovgivningen åpner for tvangsretur dersom en tidligere asylsøker unndrar seg etterlevelsen av et lovlig fattet vedtak om å forlate Norge. Dette gjelder også for utlendinger som tar opphold i kirkerom, bedehus, menighetshus eller i kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor Den norske kirke.

Justis- og beredskapsdepartementet ga 4. mars 1999 retningslinjer for iverksetting av vedtak der utlendingen har tatt tilflukt i kirkeasyl. Denne instruksen danner rammeverket for politiets vurdering i disse sakene, og jeg har tillit til at politiets vurdering og konklusjon også i denne saken er gjort i henhold til instruksen.

På generelt grunnlag vil jeg bemerke at retningslinjene av mars 1999 ikke avskjærer politiet fra å gå inn i kirker og bedehus for med makt å hente ut utlendinger som skal sendes tilbake til hjemlandet. Instruksen nøyer seg med å fastslå at politiet som hovedregel, av respekt for kirken, ikke bør gjøre dette. Videre presiserer instruksen at det ikke kan utelukkes at politiet går inn i andre lokaler i tilknytning til kirken, for eksempel menighetshus.

Selv om det i enkeltsaker kan være ulike oppfatninger av hvorvidt et lokale er et kirkerom, menighetshus, eller noe annet, mener jeg dagens retningslinjer er dekkende. Jeg ser derfor pr. nå ikke et behov for en videre klargjøring av hva som skal regnes som kirkebygg i denne type saker.