Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1099 (2017-2018)
Innlevert: 07.03.2018
Sendt: 07.03.2018
Besvart: 14.03.2018 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil UD lyse ut midler til fredsarbeid som norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan søke på for budsjettåret 2018?

Begrunnelse

UD hadde tidligere en støtteordning "Opplysningsarbeid for fred". Midlene i denne potten var hentet fra to poster på statsbudsjettet, 118.71 og 164.72 Fredsrådet mottok midler fra denne potten til fordeling mellom fredsorganisasjonene, og har de siste årene mottatt 2-3 millioner kroner per år.

Støtteordningen "Opplysningsarbeid for fred" ble vedtatt avviklet i statsbudsjett for 2018 og midlene ble overført til en nytt budsjettpost 100.71. Det er allerede avklart at Norske Leger mot Atomvåpen, NLA og ICAN International vil motta midler fra denne posten. Fredsrådet har fått signaler om at Fredsrådet også ville kunne søke midler under denne posten. Det framstår nå uklart hvorvidt midlene vil bli utlyst, og hvorvidt norske sivilsamfunnsorganisasjoner er aktuelle mottakere. Dette innebærer i praksis at Fredsrådet og de fleste medlemsorganisasjonene vil kunne miste all støtte fra 2018. Fredsrådet er helt avhengig av offentlig støtte, og bortfall av støtten fra UD vil i realiteten bety at disse organisasjonene må legge ned driften.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Fra 2018 er tilskuddsordningen «Opplysningsarbeid for fred» avviklet (jf. omtale i Prop 1S (2017-18)). Ordningen ble tidligere finansiert over to poster på statsbudsjettet: 118.71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter, som ikke er ODA-rapporterbar, og fra post 164.72 Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, som er en bistandspost. Denne sistnevnte posten finansierte også ordningen «Utvikling og nedrustning», som tidligere har støttet internasjonale organisasjoner, bl.a. ICAN International.

Ordningen «Utvikling og nedrustning» på bistandsbudsjettet videreføres over den nyopprettede posten 164.75 og vil utlyses i nær fremtid. Norske sivilsamfunnsorganisasjoner er velkomne til å søke om støtte til relevante prosjekter over denne ordningen.

Det har vært vanskelig å finne relevante prosjekter for kjernefysisk nedrustning som oppfyller Stortingets forutsetning om at all bistand skal kunne klassifiseres i henhold til OECDs regelverk. Derfor er midlene til støtte til organisasjoner som arbeider for kjernefysisk nedrustning flyttet, og fra 2018 avsatt på UDs budsjettpost for diverse tilskudd.

Disse midlene er delvis øremerket av Stortinget selv, til henholdsvis ICAN og Norske leger mot atomvåpen (NLA). Utenriksdepartementet er i dialog med ICAN og NLA om tildelingen av disse midlene basert på konkrete prosjektsøknader. For de resterende midlene vil departementet vurdere relevante søknader, bl.a. til tiltak innen utdanning og forskning på kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.