Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2017-2018)
Innlevert: 08.03.2018
Sendt: 09.03.2018
Besvart: 23.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler.
Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?

Begrunnelse

Norges Handikapforbund utga sommeren 2017 rapporten "Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017?" Mange er avhengige av bil. Utgifter til drift og vedlikehold av bil utgjør store løpende merkostnader.
Statens vegvesen begrunner bortfallet av rabatten for Nav-biler med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Norges Handikapforbund hevder at begrunnelsen bygger på en objektiv feil og har kontaktet Statens vegvesen om dette. De viser i den forbindelse til bomringene, der abonnement med rabatter legges inn elektronisk. Forbundet har i tillegg spurt hvilke takster som gjelder på ferjer uten autopass, og hvordan sikkerheten skal ivaretas i nødssituasjoner, når mannskapet ikke lenger har oversikt over biler der passasjerene kan ha behov for særlig assistanse.
Statens vegvesen har opplyst at det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember.
I det nye regulativet er det listet opp en lang rekke rabatter. Det virker underlig at det skal være mer teknisk krevende å beholde den ene rabattordningen som gjaldt Nav-biler, enn alle de andre.
Det vises også til Statens vegvesen sitt høringsbrev, datert 19. september 2016, side 2, pkt. 4, der det står: "Takstberegning av trygdebiler. På bakgrunn av komplisert kategorisering i automatiske system, foreslås det at Nav-godkjente kjøretøy får kjøre gratis. Alternativt at ordningen blir avviklet." Det tyder på at det ikke er selve registreringen av Nav-biler som er krevende, men at det er mange ulike kategorier. Da virker det enda mer underlig at det er den til nå gjeldende rabatten for funksjonshemmede som er den man velger å oppheve.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Endringene i Riksregulativ for ferjetakster og AutoPASS-regulativ for ferjetakster gjelder fra 1. mars 2018 for alle riksvegferjesamband (17 ferjesamband) og for de fylkesferjesamband hvor fylkeskommunene velger å følge statsregulativene.
Kjøretøy anskaffet med dokumentert støtte fra NAV er tidligere gitt 50 prosent rabatt for kjøretøyet og én passasjer. I ny ordning falt dette bort. Bakgrunnen for å fjerne særregelen er at det er praktisk og krevende å ha denne regelen i automatiske løsninger.
Vegdirektoratet opplyser at høringssaka blei sendt til organisasjonene Norges Handicapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) pr e-post. Ingen av organisasjonene svarte i høringsrunden. Det er tross alt fortsatt mulig å oppnå den samme rabattordningen ved tegning av rabattavtale med innbetalt forhåndsbeløp. Den økonomiske forskjellen er at de nå må innbetale et forhåndsbeløp for å oppnå rabatten som de før oppnådde uten slik forhåndsbetaling.
Jeg er gjort oppmerksom på at det er komplisert med unntaksordninger i dette systemet. Informasjon om støtte fra NAV til anskaffelse av et kjøretøy er ikke mulig å legge fysisk inn i AutoPASS-brikken for identifisering i passeringsøyeblikket. Disse opplysningene vil i så fall måtte hentes fra NAV og legges inn i sentralsystem for AutoPASS for ferje og deretter kobles mot en brikkepassering. En slik innhenting av personsensitiv informasjon vil være krevende med hensyn til personvernlovgivningen. Informasjonsflyt som fortløpende fanger opp inn- og utmeldinger, vil kreve bygging av integrasjoner både i NAVs systemer og i sentralsystem for AutoPASS for ferje. Det vil eventuelt måtte lages en prosedyre som bare gjelder for denne brukergruppa. Det er lite rasjonelt. Statens vegvesen har ikke anbefalt at det bygges slike integrasjoner mellom to systemer som ikke har andre kontaktpunkter.
Et alternativ tilsvarende det som gjelder for bomringene og som er basert på parkeringsbevis, vil innebære en vesentlig utvidelse av rabattordningen. Dette skyldes at det er vesentlig flere som har parkeringsbevis enn de som har kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV. Videre er ordningen knyttet til parkeringsbevis også basert på manuell innsending av dokumentasjon utstedt av kommunene.
På bakgrunn av at ordningen med rabatt for kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV er praktisk og teknisk krevende å innføre i automatiske løsninger, anbefalte Statens vegvesen at ordningen med rabatt for slike kjøretøy falt bort da det nye riksregulativet for ferjetakster trådte i kraft 1. mars i år.
Øvrige rabatter for kjøretøy i Riksregulativ for ferjetakster er stort sett knyttet til egenskaper ved kjøretøyet. Den spesielle rabatten for kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV er derimot tidsavgrenset og knyttet til én person og ett bestemt kjøretøy. Ordningen er derfor mer krevende å holde oppdatert ved inn- og utmelding i et automatisert system.
Stortinget har vedtatt at det skal innføres AutoPASS-brikker som betalingsmiddel i ferjedriften, for å lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere. Gjennomgangen av særbestemmelser i Riksregulativ for ferjetakster og AutoPASS-regulativ for ferjetakster er gjort for å legge til rette for å kunne automatisere billetteringen. Det vil skje en glidende overgang til brikker som betalingsmiddel i de forskjellige ferjesamband, som følge av oppstart av nye anbudskontrakter for drift av ferjesamband hvor det er stilt krav til bruk av AutoPASS-regulativ for ferjetakster.
Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for sikkerheten om bord i ferjene. Regelverket knyttet til sikkerhet endres ikke som følge av innføring av betaling med AutoPASS-brikker, og det vil heller ikke påvirke sikkerhetsbemanningen på ferjene.