Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1173 (2017-2018)
Innlevert: 16.03.2018
Sendt: 16.03.2018
Besvart: 23.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Nancy P. Anti (Sp)

Spørsmål

Nancy P. Anti (Sp): Med hjemmel i Opplæringslovens § 8-1, 4. ledd kan en elev flyttes til en annen skole dersom hensynet til andre elever tilsier det. Ordlyden i bestemmelsen er knyttet til § 8-1,1. ledd som gjelder elever i grunnskolen.
Innebærer dette at elever i videregående opplæring, ikke kan pålegges å skifte skole tilsvarende elever i grunnskolen, og mener statsråden loven med dette ivaretar elever i videregående opplæring og deres rett til et trygt og godt læringsmiljø tilsvarende elever i grunnskolen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er i dag ikke lovhjemmel for å tvangsflytte elever fra en skole til en annen på videregående nivå. Dette skiller seg fra grunnskolen der det er mulig å tvangsflytte en elev fra nærskolen når hensynet til medelevene tilsier det (jf. opplæringsloven § 8-1 siste ledd). Bakgrunnen for ulikheten er blant annet at på videregående kan skoleeier bortvise en elev for resten av skoleåret. Det er ikke mulig i grunnskolen.

Det har vært er et kjent mønster at det ofte er mobbeofferet som ender opp med å bytte skole. Vi har endret loven for tydelig å markere skolens ansvar for å ivareta elever som blir mobbet. I noen tilfeller klarer ikke skolene å stanse mobbingen til tross for at det er satt i verk flere tiltak. Av hensyn til den som er offer for mobbingen, skal det som en siste mulighet være aktuelt å flytte den eleven som mobber, til en annen skole. Terskelen for både bortvisning resten av året som man kan gjøre på videregående og tvunget skolebytte som gjelder for grunnskolen skal være høy, men begge deler skal være mulig.

Bortvisning for resten av skoleåret er en alvorlig reaksjon som får store konsekvenser for eleven. Ofte er det å foretrekke at eleven fortsetter på en annen skole, framfor å gå uten et skoletilbud. Fylkeskommunen kan i dag i praksis legge til rette for skolebytte ved å bortvise eleven fra skole A, men tilby plass ved skole B. Dette forutsetter at vilkårene for bortvisning for resten av skoleåret er oppfylt, og at eleven kvalifiserer til inntak på den andre skolen. Det vil være frivillig for eleven om han eller hun ønsker ta imot dette tilbudet.

Jeg tar likevel sikte på å foreslå en lovhjemmel for tvangsflytting også i videregående skole. Det kan være nyttig i saker der bortvisning for resten av skoleåret ikke er aktuelt. På samme vis som i grunnskolen bør tvangsflytting være mulig dersom det er det mest egnede tiltaket som kan sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.