Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2017-2018)
Innlevert: 21.03.2018
Sendt: 22.03.2018
Besvart: 05.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I resolusjon om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og skal regjeringen bidra til en god regional balanse, knyttet til offentlige arbeidsplasser i Finnmark og Vadsø, og at antall ansatte ved embetet i Finnmark skal være minst like mange som i dag. Nå blir likevel hovedsetet delt gjennom opprettelsen av en ekstra stilling som assisterende fylkesmann i Tromsø.
Kan statsråden garantere at andelen ansatte i Finnmark ikke vil svekkes etter 1.1.2019 i det sammenslåtte embetet?

Begrunnelse

I Kongelig resolusjon av 16. juni 2017 heter det at det skal sikres en regional balanse, og dette er bakgrunnen for at man har valgt å legge hovedsete for det nye embetet til Vadsø. I den lokale prosessen er det bekymring for at styringssignaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsier at denne stillingsgarantien likevel ikke gjelder etter sammenslåingen 1.1.2019. Jeg har fått informasjon om at det er stor usikkerhet om opplevelsen av dette i Finnmark. Dette på grunn av det som tolkes som en reduksjon av stillingsgarantien for kontorstedet Vadsø, og at en delt embetsledelse mellom Troms og Finnmark representerer en bevegelse av makt og myndighet fra hovedsetet til kontorsted Tromsø. Hovedsammenslutningen hos Fylkesmannen i Vadsø har også sendt brev til departementet hvor de stiller spørsmål med prosessen, styringsutfordringer, og hvorvidt det er nødvendig med en fast stedfortreder. Dette har det ikke vært behov for i noen av de øvrige sammenslåingene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Kongelig resolusjon av 16. juni 2017 gir rammer for omstillingsprosessen i forbindelse med sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark. For å bidra til god regional balanse og fordeling av offentlige arbeidsplasser i Finnmark, valgte regjeringen å legge hovedsetet for det nye embetet til Vadsø. Dette innebærer at fylkesmannen og assisterende fylkesmann skal ha kontorsted i Vadsø. Et annet viktig hensyn som også fremgår av Kongelig resolusjon, er behovet for å ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med de deler av regional stat som er lokalisert i Tromsø.

I den lokale sammenslåingsprosessen har det vært ulik oppfatning blant de ansatte i de to embetene av hvordan den Kongelig resolusjonen skal forstås. Dette var bakgrunnen for at de to fylkesmennene ba om et møte med departementet den 12. februar 2018. Departementet uttalte i den sammenheng at Vadsø som hovedsete, innebærer at embetsledelsen skal ha sitt kontorsted der. Det er ikke gitt noen ytterligere føringer utover dette, men tilrettelagt for en lokal tilpasning av hva et hovedsete må være.

Når det gjelder spørsmålet om mer enn en assisterende fylkesmann, ble avgjørelsen av habilitetshensyn og etter at det ble tatt opp i den lokale omstillingsprosessen, løftet til departementet. Departementet besluttet at det sammenslåtte embetet kan ha to assisterende fylkesmenn, hvorav én med kontorsted i Vadsø og én med kontorsted i Tromsø. En slik ordning vil ta hensyn til de store reiseavstandene fra Vadsø til kommuner og samarbeidspartnere i nåværende Troms. Ordningen med to assisterende fylkesmenn skal evalueres innen utgangen av 2021.

Formuleringen i Kongelig resolusjon av 16. juni 2017 angir videre at "antall ansatte ved embetet i Vadsø skal være minst like mange som i dag". I nevnte møte med embetsledelsen ved de to embetene, og også overfor de tillitsvalgte fra begge embetene, har departementet bekreftet at det ved oppstart 1. januar 2019 skal være minst like mange ansatte i Vadsø som i dag. Krav til effektivisering og flytting av ressurser som vedtas for alle embetene uavhengig av strukturreformen i etterkant av 1.januar 2019, vil også kunne få betydning for antall ansatte i Vadsø. Eksempel på dette er krav om effektivisering gjennom ABE-reformen.