Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1224 (2017-2018)
Innlevert: 22.03.2018
Sendt: 22.03.2018
Besvart: 04.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Nancy P. Anti (Sp)

Spørsmål

Nancy P. Anti (Sp): I 2016 ble det besluttet å sette i gang en prosess for å få en alternativ organisering av virksomheten ved Sameskolen i Midt-Norge. Det er og en sameskole i Troms, og Sametinget jobber for en felles sameskole for elever fra norsk og finsk side av Tana. Disse skolene anser Sametinget som meget viktige for å bevare og utvikle samisk språk.
Har regjeringen klarlagt alternativ organisering for Sameskolen i Midt-Norge, og vil ordningen kunne innbefatte øvrige liknende sameskoler?


Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av å bevare og utvikle samiske språk. Høsten 2017 gikk Sameskolen for Midt-Norge over fra å være en statlig grunnskole til å bli en ordinær statlig virksomhet. Virksomheten er direkte underlagt og etatsstyres fra Utdanningsdirektoratet. Samtidig endret virksomheten navn til Åarjel saemien vierhtie såafoe – Sørsamisk kunnskapspark. Sametinget ble jevnlig orientert om endringene. I virksomheten er det satt i gang en prosess for å utvikle og effektivisere tilbudet om samisk fjernundervisning, slik at tilbudet treffer målgruppen enda bedre enn i dag og rekrutteringen av elever øker. Digitalisering og fjernundervisning kan benyttes for å gi flere samiske elever et godt undervisningstilbud på tross av store avstander og at noen språk er svært sårbare, eksempelvis sørsamisk. Jf. omtale i Prop. 1 S (2017-2018) for Kunnskapsdepartementet. I arbeidet med å vurdere alternativ organisering av Sameskolen i Midt-Norge har andre lignende kommunale sameskoler ikke vært innbefattet.