Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2017-2018)
Innlevert: 18.04.2018
Sendt: 19.04.2018
Besvart: 26.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Spørsmål

Mathilde Tybring-Gjedde (H): Hva vil være provenyeffekten av en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen der det er en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år?

Begrunnelse

Den foreslåtte bemanningsnormen i barnehage innebærer at det minimum skal være en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år i grunnbemanningen. I høringen av forslaget uttaler enkelte høringsinstanser at det foreslåtte kravet bør skjerpes ytterligere. Nylig har det også vært en rekke saker i media der foreldre og barnehageansatte hevder at den foreslåtte bemanningsnormen ikke sikrer god nok bemanning.
I NOU 2012:1 Til barnas beste: Ny lovgivning for barnehagene fremmet et mindretall av utvalgets medlemmer ønske om å lovfeste at en ansatt kan ha ansvaret for inntil to barn under tre år og en ansatt kan ha ansvaret for inntil fem barn over tre år.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Formålet med regjeringens forslag om å innføre en nasjonal minstenorm for bemanning i barnehagene er at barna skal ha nok trygge voksne rundt seg. Sammen med pedagognormen vil den foreslåtte bemanningsnormen bidra til jevnere og høyere kvalitet i alle barnehager. Den foreslåtte bemanningsnormen innebærer at det minimum skal være en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år i grunnbemanningen. Dette er det samme normkravet som ble foreslått av flertallet i utvalget i NOU 2012:1 Til barnas beste: Ny lovgivning for barnehagene. Beregningene for en sterkere bemanningsnorm med en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år legger til grunn følgende: årsverksbehov er basert på avtalt oppholdstid i barnehager, og alle barnehageplasser er omregnet til heltidsplasser. Dagens årsverk i grunnbemanningen trekkes fra det totale årsverksbehovet, noe som gir et merbehov på om lag 23 000 årsverk per år. Det forutsettes at merbehovet for årsverk dekkes av et likt antall barnehageassistenter og pedagogiske ledere. Gitt disse forutsetningene, er provenyeffekten av en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen der det er en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år om lag 13,1 mrd. kroner, med en halvårseffekt på om lag 5,5 mrd. kroner. Jeg vil vise til at barnehageeier allerede i dag må sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehagedagen, jf. barnehageloven § 18 første ledd. Dette kravet gjelder uavhengig av det tallfestede kravet til grunnbemanningen.