Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1456 (2017-2018)
Innlevert: 27.04.2018
Sendt: 30.04.2018
Besvart: 07.05.2018 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Når regner regjeringen med å være ferdig med oppfølgingen av evalueringsrapporten om land-for-land-rapporteringsregelverket, og hvordan vil saken følges opp?

Begrunnelse

Finansdepartementet sendte i fjor evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS på høring, med høringsfrist 7. desember. Saken står fortsatt oppført som "under behandling" hos Finansdepartementet.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som første land i Europa innførte Norge land-for-land-rapporteringskrav i regnskaps- og verdipapirlovgivningen fra og med regnskapsåret 2014. De norske reglene bygger på EUs LLR-regelverk, men går lengre enn EU-regelverket, blant annet for å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Det norske LLR-regelverket har to formål. For det første skal det bidra til økt åpenhet om virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser, for dermed å ansvarliggjøre myndighetene for forvaltningen av inntektene av landets naturressurser i land hvor slik virksomhet drives. For det andre skal rapporteringen bidra til økt åpenhet om disse foretakenes skatteposisjonering, og gjennom det motvirke uønsket skattetilpasning. LLR-regelverket legger dermed til rette for at selskapene må stå til ansvar overfor myndigheter, presse og det sivile samfunn for hvordan de har valgt å innrette sin virksomhet.

På oppdrag fra Finansdepartementet har Deloitte AS evaluert effekten av det norske LLR-regelverket slik det følger av regnskapsloven og verdipapirhandelloven med forskrifter.

Evalueringsrapporten viser til at LLR-rapporteringen samlet sett anses å ha bidratt til mer åpenhet om betalinger til myndigheter, og til at mer detaljert informasjon er blitt synliggjort. Ifølge rapporten kan det at Norge har vært tidlig ute med LLR-rapportering og har utvidete krav sammenliknet med andre land, bidra til å påvirke internasjonal praksis på området. Evalueringsrapporten konkluderer med at regelverket i all hovedsak anses effektivt i forhold til målsettingen om synliggjøring av betalinger til myndigheter. Samtidig vises det til at rapporteringen får en begrenset effekt med hensyn til å synliggjøre uønsket skattetilpasning, ettersom LLR-forskriften kun regulerer selskap innenfor utvinningsindustrien, hvorav et fåtall driver virksomhet i flere land.

I rapporten tilrås det at resultatene fra evalueringen vurderes i sammenheng med en ev. utvidelse av LLR for større virksomheter. I den forbindelse tilrås det også å vurderes om regelverket som skal synliggjøre åpenhet om betalinger til myndigheter i utvinningsindustrien, bør skilles klarere fra regelverket som skal synliggjøre skattetilpasninger. Forslaget om et slikt skille har møtt motstand fra flere av høringsinstansene.

Jeg viser til at EU-kommisjonen den 12. april 2016 la frem et forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål. Forslaget innebærer en endring av EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU), og innebærer at alle konsern med en samlet årlig omsetning på EUR 750 mill. eller mer på årlig basis, må utarbeide og offentliggjøre en rapport med nøkkelinformasjon for sin virksomhet og skatteformål. Virkeområdet omfatter dermed alle selskap, ikke bare utvinningsindustri, men har høyere terskelverdier enn LLR-rapporteringen for utvinningsindustrien. Etter forslaget skal rapportene være offentlig tilgjengelig på foretakenes hjemmeside i minst fem år. Rapporteringsplikten omfatter all virksomhet i konsernet/gruppen, og nøkkelinformasjonen som skal rapporteres, er blant annet resultat før skatt og beregnet inntektskatt i regnskapsåret. Forslaget om offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål er for tiden til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

Finansdepartementet ser nå på forslaget til direktivendringer i EU, og vil vurdere dette i forbindelse med behandlingen av anmodningsvedtak nr. 48 (2016-2017) om plikt til land-for-land-rapportering etter regnskaps- og verdipapirlovgivningen for selskaper som har land-for-land-rapportering til skattemyndighetene. Resultatene fra evalueringen og høringen vil inngå i dette arbeidet.