Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2017-2018)
Innlevert: 02.05.2018
Sendt: 03.05.2018
Besvart: 09.05.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Vil statsråden sørge for at planene om et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur kan bli realisert ved NMBU, gjennom å følge opp startbevilgningen på 2,5 millioner kroner i 2017 med en forventet statlig investeringsstøtte på 17,5 millioner kroner?

Begrunnelse

Vannbransjen i Norge har gjennom flere år utredet planene for et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur, knyttet til NMBU.
Aktørene i hele vannbransjens verdikjede er med på satsingen: Kommuner, kommunalt eide selskap, teknologileverandører, entreprenører og rådgivere.
Bakgrunnen er behovet for et kompetanseløft på et viktig samfunnsområde, for å få løst de store utfordringene og investeringsbehovene i vann- og avløpsinfrastrukturen på en kostnadseffektiv, bærekraftig og innovativ måte. Lokalisering av senteret til Campus Ås, gjør at både studenter og ansatte i bransjen vil kunne bruke det til nødvendig kompetanseutvikling. Hensikten er også at senteret skal kunne benyttes av forskningsmiljøer, teknologileverandører, entreprenører og andre for uttesting av ny teknologi og metoder. Norskutviklet teknologi og kompetanse innen vann- og avløpsinfrastruktur vil kunne ha et stort marked internasjonalt, dersom vi lykkes nasjonalt.
For å få senteret realisert, er det forutsatt en statlig investeringsstøtte på 20 mill. kroner av en samlet investeringskostnad på 35 millioner kroner. Det ble bevilget 2,5 mill. kroner som en startstøtte til kompetansesenteret i revidert budsjett for 2017 over Kunnskapsdepartementets budsjett. Bevilgningen ble gitt med antydning i pressen om at det var en startbevilgning og at det ville komme mer midler i kommende budsjetter. I budsjettet for 2018 var imidlertid ikke denne satsingen nevnt med et ord.
Arbeidet med senteret har nå kommet langt, med prosjektering av fasilitetene og etablering av en forretningsmodell for eierskap og drift. Av hensyn til det pågående arbeidet med etablering av senteret, er det viktig med avklaring av statens bidrag så raskt som mulig.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur tilknyttet Campus Ås og NMBU er et veldig godt initiativ fra aktørene bak prosjektet. Norge har store investeringsbehov innenfor vann og avløp. Det er behov for et nasjonalt kompetanseløft dersom vi skal løse utfordringene på en kostnadseffektiv, bærekraft og innovativ måte. Det er derfor bra at prosjektet samler en rekke sentrale aktører som må jobbe godt sammen dersom vi skal lykkes.
Dette er da også bakgrunnen for at Venstre har engasjert seg i prosjektet. Sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sikret Venstre 2,5 millioner kroner i støtte til etablering av senteret i budsjettforliket på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett for 2017. Jeg er klar over at aktørene ønsker ytterligere bidrag fra nasjonale myndigheter til etableringen av senteret. Dette må jeg få komme tilbake til i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene, men jeg kan forsikre om at jeg vil gjøre det jeg kan for at støtte til etableringen blir prioritert.