Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1491 (2017-2018)
Innlevert: 03.05.2018
Sendt: 04.05.2018
Besvart: 09.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Anerkjenner klima og miljøministeren utfordringen ved tap av reinkalv til spesielt ørn, og hvilke tiltak vil statsråden peke på og iverksette for at tapene av reinkalv til ørn kan begrenses så mye som mulig?

Begrunnelse

En rekke reineiere melder om tildels store tap av reinkalver spesielt i forbindelse med kalvingssesongen og reinen er på sitt mest sårbare. Reineierne peker på at kongeørn utgjør et stort problem og er årsak til stort tap av reinkalv. Kautokeino kommune har i et vedtak fra 15.juni 2017 pekt på at det er grunn til bekymring over de meldingene reineierne gir om tap av spesielt reinkalv til ørn og ber om at ansvarlige myndigheter iverksetter tiltak for å redusere tap av reinkalv spesielt ovenfor ørn.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg er enig med representanten Lauvås at det er utfordringer knyttet til tap av tamrein fra alle rovviltartene, også kongeørn. Det er imidlertid viktig å være klar over at tilnærmet hele landet fra Femunden og nordover er reinbeiteområder. Samtidig er det vedtatt at det skal være rovvilt i disse delene av landet. Det vil derfor i mange områder være overlapp mellom reinbeiteområder og områder prioritert til rovdyr. Dette gjelder også kalvingsområder.

Bestandsstatus for bjørn, jerv og gaupe er at disse ligger under Stortingets vedtatte bestandsmål. For jerv gjelder dette etter hiuttak. For kongeørn er bestandsstatus at vi ligger godt innenfor Stortingets bestandsmål.

Vi er derfor i en situasjon der antall rovvilt skal økes og ikke reduseres. Jeg viser også til at antallet tamrein erstattet som tatt av rovvilt er redusert med 26 % siden 2013. Samlet sett er dette positivt, selv om enkelte kan oppleve store tap til rovvilt.

Når det gjelder kongeørn er vi i gang med et forskningsprosjekt for å kartlegge tapsårsaker til bl.a. kongeørn på Fosen og vi planlegger å igangsette et prosjekt i Troms. Målet er å få best mulig kunnskap om tap til kongeørn og andre tapsårsaker, både av tamrein og sau. Det er også sentralt å få bedre kunnskap om bestanden av kongeørn i det to områdene. Prosjektene skal også vurdere andre tapsreduserende tiltak enn skadefelling. Jeg har også til vurdering om og eventuelt i hvilket omfang reglene for skadefelling skal endres i prosjektområdene på Fosen og i Troms. Dette er en oppfølging av flertallsmerknader fra Stortinget i 2016.