Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1580 (2017-2018)
Innlevert: 14.05.2018
Sendt: 15.05.2018
Besvart: 29.05.2018 av helseministeren Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Volda sykehus har akuttberedskap fem dager i uka. I helgene sendes pasientene til Ålesund. Volda har egne pasienter innlagt som likevel trenger akuttberedskap. Dermed har sykehuset bemanning for å takle akutte situasjoner også i helger, men får likevel ikke være akuttsykehus. At pasienter i stedet sendes langt er unødvendig og ubehagelig for pasienter og koster mer penger.
Vil statsråden åpne for akuttberedskap ved Volda sykehus syv dager i uka?

Begrunnelse

Ansatte ved sykehuset mener de kan gjennomføre syv dagers akuttberedskap uten økte kostnader. Kutt i transportkostnader mener de i stedet kan gi besparelser.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan har alle helseforetak fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner med frist innen utgangen av 2018. Avklaring av akuttfunksjoner i de enkelte sykehusene skulle skje innen april 2017, og akuttfunksjonene ble behandlet i foretaksmøte med de regionale helseforetakene 24. april samme år.

Foretaksmøtet tok vedtakene i styrene for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge til orientering. I disse vedtakene ble det slått fast at "For kommende utviklingsplanperiode legges det til grunn at Helse Møre og Romsdal HF skal opprettholde et akuttkirurgisk tilbud ved Volda sjukehus". Dette vedtaket ligger fast.

Når det gjelder en eventuell utvidelse av dagens akuttilbud i Volda, må dette vurderes av Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge som har sørge-for ansvaret.

Helse Midt-Norge har opplyst at det pågår et arbeid i Helse Møre og Romsdal for å sikre nødvendig kvalitet og pasientsikkerhet i det akuttkirurgiske tilbudet.