Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1616 (2017-2018)
Innlevert: 16.05.2018
Sendt: 16.05.2018
Besvart: 29.05.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva har krisen i luftambulansetjenesten kostet til nå, og hva vil gjennomføringen av tiltakene statsråden oppga i redegjørelse for Stortinget 15.05 koste?

Begrunnelse

Statsråden bes om å gi svar på hva tiltakene som går utover de inngåtte avtalene med Norsk Lufttransport AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA)koster. Det bes om at det opplyses om hva de økonomiske kostnadene er for tiltakene som er igangsatt og skal igangsettes for å løse krisen i luftambulansetjenesten, som ekstra fly, bruk av tjenester fra Forsvaret, bruk av annet personell osv.

Da kontrakten ble inngått med Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA)ble det opplyst om at service skulle utføres i Sverige, men nå opplyses det (også av statsråden i Stortinget 15.05.18) at all service skal skje i Norge. Det bes også om svar på om det vil medføre ekstra kostnader i forhold til avtalt pris.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er satt inn en rekke hastetiltak for å avhjelpe de pågående utfordringene med redusert beredskap i luftambulansetjenesten. Dette er helt nødvendige tiltak for å sikre medisinsk beredskap i hele landet, men særlig i Nord-Norge. Jeg har hatt en tett dialog om beredskaps-situasjonen med Helse Nord RHF, og gjennom dem også Luftambulansetjenesten. Jeg har bedt Helse Nord RHF legge frem en plan for hvordan de vil ivareta sitt beredskapsansvar i tiden fremover. Planen må nødvendigvis videreutvikles og oppdateres etter hvert som situasjonen utvikler seg, ikke minst hvis det skjer endringer i Lufttransports evne til å levere tjenester.

Jeg har bedt Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF redegjøre for kostnadene for hastetiltakene som er satt inn så langt.

Luftambulansetjenesten HF har oppgitt følgende tiltak og kostnader hos dem:

Det er innleid et Beech 250 ambulansefly fra Sverige. Flyet står i beredskap mandag til fredag i Tromsø. Prisen vil variere noe avhengig av bruken, men ligger i størrelsesorden 600.000 kroner per uke. Foreløpig avtalt innleid ut mai, altså i fire uker til en samlet kostnad på 2,4 millioner kroner. Det er innleid bistand fra Sykehusinnkjøp HF. Dette med en kostnad på 250.000 kroner. Det er også kjøpt juridisk kompetanse for 250.000 kroner.

Luftambulansetjenesten har også en mulighet til å leie ytterligere et fly, et jetfly fra Sverige. Dette betales i så fall per time og kostnaden vil da være avhengig av bruk. Prisen er 31.000 kroner per time. Øvrige tiltak under planlegging er foreløpig ikke kostnadsberegnet.

Helse Nord RHF har også iverksatt flere avhjelpende tiltak. De har oppgitt følgende kostnader knyttet til disse:

Leie av to helikopter fra Forsvaret, for mellom 350.000 – 500.000 kroner per uke per helikopter. Det er foreløpig avtalt fire uker, noe som innebærer en kostnad på inntil fire millioner kroner. Det er også iverksatt flere tiltak på bakken for å styrke beredskapen. Det har vært en oppbemanning av Regional AMK ved Universitetssykehuset i Nord-Norge til en kostnad på omtrent 70.000 kr per uke. Det har blitt etablert ekstra beredskap for ortopeditjeneste i Lofoten og Vesterålen som koster 150.000 kr per uke. Finnmarkssykehuset har hatt styrking av bilambulansetjenesten på enkeltvakter. Beregnet kostnad er 30-50.000 kroner.

Ut over dette har selvfølgelig egne administrativt ansatte, både i Luftambulansetjenesten og i Helse Nord, hatt en økt beredskap i perioden.

Tungt vedlikehold av ambulanseflyene ble av den nye operatøren vurdert lagt til Sverige. Vedlikeholdet er nå besluttet lagt til Norge. Kostnadene til tungt vedlikehold er en del av de faste kostnadene i avtalen. Lokalisering av vedlikeholdet endrer ikke kostnadsbildet.