Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1654 (2017-2018)
Innlevert: 24.05.2018
Sendt: 25.05.2018
Besvart: 01.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Hvor mange kommunikasjons-, informasjons- og samfunnskontaktmedarbeidere finnes det i staten, inkludert både indre og ytre etater?

Begrunnelse

Regjeringen er opptatt av fornyelse og effektivisering av offentlig sektor.
Samtidig blir det stadig flere statlige ansatte, både i indre og ytre etater.
PR-bransjen og antallet kommunikasjonsrådgivere er i stadig vekst, og brukes også hyppig av det offentlige.
Blant annet kan man ved enkle stillingssøk akkurat nå se at statlige etater som Arkivverket, Lånekassen og Kunnskapsdepartementet søker etter kommunikasjonsmedarbeidere.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statistikken over statsansatte inneholder informasjon om de formelle titlene til informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, men ikke informasjon om hva de reelt arbeider med. For eksempel brukes titler som rådgiver, seniorrådgiver og fagdirektør. Vi har derfor ikke noen oversikt over hvor mange statsansatte som arbeider med kommunikasjons-, informasjons- og samfunnskontaktarbeid.
Kommunikasjonsforeningen er en faglig interesseorganisasjon som dekker både privat og offentlig sektor. Departementet har fått opplyst fra dem at ca. 1.400 av deres ca. 4.000 medlemmer arbeider i det som Brønnøysundregistrene definerer som statsforvaltningen. Her vil jeg understreke at tallet 1400 også inneholder en del ansatte som arbeider i virksomheter som vi ikke definerer som statsforvaltningen. Eksempel på slike virksomheter er sykehusforetakene. Jeg understreker også at medlemmene i Kommunikasjonsforeningen arbeider med mange typer oppgaver, og disse dekker et bredere spenn enn det spørsmålet over omhandler, for eksempel internkommunikasjon og digitale kanaler. For ordens skyld vil jeg også påpeke at vi ikke vet hvor mange av kommunikasjonsarbeiderne i staten som ikke er medlemmer av Kommunikasjonsforeningen.
Når det gjelder departementene, var det i 2017 totalt 129 årsverk i kommunikasjonsenhetene i departementene. Disse medarbeiderne har mange typer oppgaver, også oppgaver som går utover det som spørsmålet over handler om. Eksempler på slike oppgaver er skriving av taler og innlegg, arbeid med interne og eksterne nettsider, design, bibliotek og arkiv. Tallet inkluderer heller ikke kommunikasjonsmedarbeidere som arbeider utenfor kommunikasjonsenhetene, for eksempel i fagavdelingene. I et oppslag i Aftenposten fra 30. april 2013 gikk det fram at det på det tidspunktet var 138 PR- og kommunikasjonsrådgivere i departementene. De to tallene fra henholdsvis 2013 og 2017 er nok ikke helt sammenlignbare i og med at de bygger på ulike undersøkelser, men de kan antyde at antallet kommunikasjonsmedarbeidere i departementene har vært relativt stabilt de siste fire til fem årene.