Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1664 (2017-2018)
Innlevert: 25.05.2018
Sendt: 25.05.2018
Besvart: 01.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva er Color Line si konkurranseulempe med å vera registrert NOR framfor DIS i årene 2014, 2015, 2016 og 2017?

Begrunnelse

Det vert i debatten om norske sjøfolk vist til at Color Line si konkurranseulempe med å vera registrert i NOR framfor DIS for 2012 og 2013. Det vert vist til at fartsområdeutvalet innhenta desse tala. Det må då vera mogleg for statsråden å få ut tala for seinare år. Og når ein skal ta ei avgjer i 2018 så må nyare tal vera relevante – særleg når avgjera handler om at det er ei konkurranseulempe å vera registrert i NOR framfor DIS.

Det må også kunne forventast at regjeringa på stortinget kan få ei kvalifisert vurdering av dei tala som er nytta og kva som ligg til grunn for berekninga. Det framstår som underleg at konkurranseulempa i 2013 er heilt lik selskapets underskot i det aktuelle året. Om det er tilfeldig ville det ha vore bra å fått det avklara.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Vi har som ledd i oppfølginga av regjeringa sin maritime strategi om endringar i fartsområdevilkår for NIS utanriksferjer og tilskotsordninga for sjøfolk om bord i desse skipa basert oss på talmaterialet frå det partssamansette fartsområdeutvalet.

Det partssamansatte fartsområdeutvalet henta inn talmaterialet til sin rapport på dette punktet frå Color Line. Det var semje i fartsområdeutvalet om talmaterialet, jamfør side 52 i utvalet sin rapport der det står:

"Med utgangspunkt i disse drøftelsene er det etablert en felles forståelse om faktagrunnlaget og konkurranseulempene".

I rapporten står det at skilnaden i kostnader for Color Line-skipa i NOR samanlikna med vilkåra i DIS var 118 millionar kroner i 2012 og 154 millionar kroner i 2013.

Departementet har ikkje henta inn nye tal utover det som blei lagt fram av fartsområdeutvalet i rapporten frå 01.09.2014.

Vi har sett at sjømannsorganisasjonane i desember 2017 fekk laga ein rapport frå Samfunnsøkonomisk Analyse for bruk i prosessen rundt fartsområdeendringa. Tala frå denne rapporten ser ut til å vere samanfallande med tala frå fartsområdeutvalet når ein tek omsyn til valutakursendringar, den utvida tilskotsordninga for NOR utanriksferjer og at denne rapporten berre omhandlar dei underordna stillingane.

Dei sentrale momenta her er omfanget av tilskottsordningane i NIS og DIS, lønsnivå og valutakursar. Desse forholda vil i hovudsak bestemme utviklinga i denne saka? og dei aktuelle utrekningane.

Det er klart at kronekursen har styrka seg monaleg sidan fartsområdeutvalet leverte sin rapport. Regjeringa baserer ikkje sin maritime politikk på den kronekursen som gjeld til ei kvar tid. Vi er opptekne av å etablere ein føreseieleg, samla og robust maritim politikk.

Det er også klart at tilskotsordninga for passasjerskip i utanriksfart no er blitt svært god, og den er styrka med om lag 65 millionar kroner årleg samanlikna med tidligare ordning. Styrkinga er gjennomført som følgje av tilrådingane frå fartsområdeutvalet, og må sjåast i samanheng med at fleirtalet kobla dette med forslaget om å opna for NIS passasjerskip i ruter mellom norske hamner og hamner utanfor Norden.

Som eg opplyste i Stortingsdebatten om representantforslag 175 S (2017-2018) vil eg følgje opp fleirtalsmerknaden frå Stortinget.

Vi kan ikkje sjå at konkurranseulempa i 2013 er lik selskapet sitt underskot i det aktuelle året. Vi har undersøkt årsrapporten til Color Group AS for 2013. Det står der at årsresultatet for Color Group AS var pluss 56 millionar kroner i 2013. Rekneskapstal frå Brønnøysundregistra for selskapet Color Line AS, som inngår i Color Group AS, viser eit årsresultatet på pluss 154 millionar kroner i 2013.