Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1722 (2017-2018)
Innlevert: 01.06.2018
Sendt: 01.06.2018
Besvart: 07.06.2018 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan har dialogen med ESA om verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen for norskeide hoteller og overnattingssteder gått og kan statsråden bekrefte at en verdsettelsesrabatt er mulig å innføre i Norge slik regjeringen har lovet reiselivsnæringen?

Begrunnelse

I reiselivsmeldingen, Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig, foreslo regjeringen Solberg en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder. Forslaget fikk støtte fra både Venstre, KrF og Senterpartiet, og stortingets flertall vurderte forslaget til å «være et viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet.» Forslaget var tenkt gjennomført i Statsbudsjettet for 2018. I statsbudsjettet for 2018 skrev imidlertid regjeringen at Finansdepartementet vurderer at en særskilt verdsettelsesrabatt for hoteller og overnattingssteder kan være EØS-rettslig problematisk, og at departementet derfor ville gå i dialog med ESA for å forsøke å avklare om og eventuelt hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen, og at departementet ville komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Først vil jeg presisere at regjeringen ikke har lovet reiselivsnæringen en verdsettelsesrabatt i formuesskatten, men at det i reiselivsmeldingen ble varslet at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 tok sikte på å foreslå en slik rabatt.
Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem for Stortinget, opplyste departementet om at en verdsettelsesrabatt for hoteller/overnattingssteder kan være EØS-rettslig problematisk. Videre ble det opplyst at departementet vil gå i dialog med ESA for å forsøke å avklare om og eventuelt hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Det ble også uttalt at departementet vil komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.
På bakgrunn av tilbakemeldingene fra ESA vil departementet vurdere og regjeringen ta stilling til de ulike mulighetene. Stortinget vil bli informert om resultatet på egnet måte, som varslet ved budsjettfremleggelsen. Formen på oppfølgingen avhenger av hvordan saken skal følges opp videre. Jeg har ikke noe nytt å informere Stortinget om i denne saken nå.