Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1756 (2017-2018)
Innlevert: 06.06.2018
Sendt: 06.06.2018
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Regjeringen opphevet i 2017 den sentrale forskriften om vannscooter. Samtidig slo regjeringen fast at «Kommunene kan forby bruk av vannscootere i sjø dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.» (9.6.2017). Mange kommuner startet arbeid med kommunal regulering av vannscooter i tråd med dette.
Kan statsråden bekrefte at kommunene har adgang til å forby bruk av vannscootere i tråd med løftet som ble gitt da den sentrale forskriften ble opphevet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som representanten Stoknes påpeker, ble den sentralt fastsatte forskriften om vannscootere opphevet i 2017, og vannscootere skal nå i utgangspunktet behandles på lik linje med andre fritidsfartøy. Dette gir mulighet til å utøve ansvarlig bruk av vannscooter. Vi ser en spennende horisont hvor elmotoren gjør sitt inntog også på denne typen fartøy, og bidrar til en positiv utvikling innen støy og utslipp.

Kommuner kan imidlertid gitt visse forutsetninger regulere ulike typer fritidsfartøy særskilt gjennom lokale forskrifter dersom man har faglige begrunnelser for det, og det er hjemmel for dette i havne- og farvannsloven, motorferdselloven og plan- og bygningsloven. Forutsetningen for eventuelle lokale forskrifter er at dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø og friluftsliv. En slik regulering må selvsagt stå i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen påføres. Dette må vurderes konkret knyttet til de aktuelle farvann i den enkelte kommune, og det er opp til kommunene selv å påse at eventuelle reguleringer av bruk skjer innenfor de rammer som følger av regelverket.

Kystverket erfarte i fjor at enkelte kommuner var usikre på regelverket, og laget en god oversikt over regelverket. Det finner representanten her: http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/kommuners-adgang-til-a-regulere-bruk-av-vannscooter-gjennom-lokale-forskrifter-i-medhold-av-havne--og-farvannsloven/

Kystverket gir veiledning til kommunene bl.a. om regulering av bruk av vannscooter i eget sjøområde. Det er derfor viktig at kommunene henvender seg til Kystverket på et tidlig tidspunkt dersom de har behov for slik veiledning.