Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1967 (2017-2018)
Innlevert: 29.06.2018
Sendt: 29.06.2018
Besvart: 05.07.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): § 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av omkostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå. Erstatninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter satser som gir økt erstatning ved økende tap. Beitelagene gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstatning.
Vil statsråden bidra til at merarbeid og tilsyn som utføres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Erstatningsforskriften gir dyreeier krav på erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Erstatning etter forskriften forutsetter altså at tapet og følgekostnadene har oppstått som følge av at husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

I tillegg til dette gir Staten økonomisk støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften). Dette er ingen erstatningsordning, men en tilskuddsordning med målsetting om å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense skader forårsaket av rovvilt, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. I henhold til denne ordningen kan det gis tilskudd til forebyggende tiltak som har direkte tapsreduserende effekt og til en kombinasjon av tiltak der slik effekt samlet sett kan oppnås.

Tiltak med direkte tapsreduserende effekt omfatter tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, blant annet tidlig nedsanking, forsinket utslipp på utmarksbeite, flytting til mindre rovviltutsatte beiteområder, hjemmebeite og rovdyravvisende gjerder. Utvidet tilsynsaktivitet støttes ikke alene, men omfattes i kombinasjon med andre tiltak, for eksempel ved bruk av vokterhund. Planlagt utvidet tilsyn kan støttes når det er en nødvendig del av tiltak med direkte tapsreduserende effekt, men må avklares med Fylkesmannen på forhånd. Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende omfattes også, så lenge de faller innenfor forskriftens formål.

Totalt ble det utbetalt rundt 76 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2017. 45 av disse ble utbetalt til sauenæringen.

Det er også etablert en ordning med kompensasjon ved vedtak om beiterestriksjoner etter dyrevelferdsloven.