Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2014 (2017-2018)
Innlevert: 06.08.2018
Sendt: 07.08.2018
Besvart: 10.08.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): På hvilken måte mener statsråden at situasjonen i Meråker er i tråd med Stortingets vilje og rovdyrforliket, og konkret hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å få skutt bjørn i Meråker?

Begrunnelse

Hver dag finner sauebønder i Meråker nye sauekadaver. Til nå er 55 sauer tatt av bjørn innenfor et område på bare seks kvadratkilometer. Likevel får bøndene nei når de søker om å få skyte bjørnen.

For ei uke siden fikk Meråker kommune avslag fra fylkesmannen på søknaden om å forlenge fellingstillatelsen på bjørn, som de har hatt siden midten av juni. Miljødirektoratet har også gitt avslag om at det kan felles ei binne. Nå ligger saken hos departementet.

Området i Meråker er et beiteprioritert område og det skal ikke være yngling av bjørn her. Rovdyrforliket slår fast at «I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: I den aktuelle saken knyttet til felling av hunnbjørn med unger i Meråker kommune er Miljødirektoratets vedtak i saken påklaget til Klima- og miljødepartementet. Jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om saken før jeg har tatt en endelig avgjørelse.

På landsbasis er bjørnebestanden i dag langt under bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Målet er på 13 årlige ungekull og vi har nå i underkant av 7 ungekull. Det tar lang tid å bygge opp en bjørnebestand. Dette har sammenheng med bjørnens biologi som gjør at antall hunnbjørner og deres utbredelse øker svært sakte, både fordi antall ungekull er lavt og fordi hunnbjørner ikke sprer seg særlig langt unna områdene de selv blir født. Det tar flere år før en reproduktiv hunnbjørn som felles blir erstattet av et nytt individ, og skal det lykkes å bygge opp bestanden til bestandsmålet må det derfor så langt som mulig unngås felling av hunnbjørner. Dette må avveies mot andre hensyn ved vurdering av felling av hunnbjørner, herunder hensynet til å avverge skade på husdyr og tamrein.

Vi har en høy beredskap i rovviltforvaltningen og jobber kontinuerlig med å redusere tap av beitedyr til rovvilt. Dette arbeidet har vært vellykket og tapene av sau til rovvilt er redusert med over 40 prosent de siste fire årene, mens tapet av tamrein er redusert med 27 prosent i samme periode. Dette er en betydelig reduksjon og vi arbeider for å redusere tapene ytterligere.