Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2026 (2017-2018)
Innlevert: 07.08.2018
Sendt: 08.08.2018
Besvart: 21.08.2018 av helseminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Kan statsråden gi en oversikt over hvordan satsene for stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i perioden 2014-2018, hvor mye staten samlet har spart på denne underreguleringen, samt hvilke andre kutt i ulike stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til innsparinger på statsbudsjettet?

Begrunnelse

Takstene for refusjon innen tannhelse har blitt sterkt underregulert de siste årene. I regjeringens statsbudsjett for 2017 valgte man å ikke prisjustere takstene for stønad til tannbehandling, noe som skulle gi en forventet innsparing i reduserte utgifter for folketrygden på 69 millioner.

For 2018 la man i regjeringens statsbudsjett opp til at takstene for stønad til tannbehandling fra folketrygden ble økt generelt med om lag 1,7 %, noe som var lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst, og innebar en forventet innsparing for folketrygden på om lag 25,7 millioner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De siste årene har det vært en betydelig vekst i folketrygdens utbetaling av stønad til tannbehandling. Dette selv om det er gjort innsparinger gjennom underregulering av takster for tannbehandling. Fra 2013 til 2017 økte utbetalingene med 481 mill. kroner (26 pst.), fra 1 876 mill. kroner til 2 332 mill. kroner. Samtidig ble andre prioriterte formål på tannhelsefeltet styrket med 114 mill. kroner i årene 2014-2018.

Takstene for stønad til tannbehandling er blitt regulert slik i budsjettene for årene 2014-2018:

- 2014: prisjustering 3,5 pst

- 2015: ingen prisjustering, anslått innsparing 74 mill. kroner

- 2016: ingen prisjustering, anslått innsparing 67 mill. kroner

- 2017: ingen prisjustering, anslått innsparing 69 mill. kroner

- 2018 prisjustering 1.7 pst. (underregulering 1,0 pst.), anslått innsparing 25,7 mill. kroner

Samlet for årene 2014 - 2018 utgjør innsparingene 253,7 mill. kroner på kap. 2711, post 72.

I henhold til tannlegenes oppgitte priser i Forbrukerrådets elektroniske prisportal www.hvakostertannlegen.no har prisene i det private tannlegemarkedet fra 2014 til 2017 i gjennomsnitt økt med 2,6 pst for de mest vanligste behandlingsformer. Det er grunn til å anta at fravær av prisjustering for de statlige takster, som ligger til grunn for folketrygdens stønadsordninger, har bidratt til denne begrensede prisveksten

For årene 2014 – 2018 er det gjort følgende nedjusteringer i takster og/eller presiseringer/avgrensninger i stønadsordninger, ut over innsparingene omtalt over:

- 2014 – innsparing 30 mill. kroner gjennom reduksjon i enkelttakster for behandlinger som Helsedirektoratet på faglig grunnlag anser å ha liten betydning for et funksjonelt tannsett, og gjennom endringer i vilkårene for stønad til tannutviklingsforstyrrelser. Innsparingen ble omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester.

- 2015 – innsparing 11,6 mill. kroner gjennom nedjustering av takster for behandling av periodontitt og takster som benyttes ved tannbehandling som følge av erosjon/attrisjon (særskilt tannslitasje) og ved munntørrhet. Innsparingen ble omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester.

- 2016 – innsparing 25,8 mill. kroner gjennom nedjustering av enkelttakster for tannbehandling innenfor diagnoser/lidelser med spesielt høy utgiftsvekst i 2014 og 2015. Dette gjaldt særskilt behandlinger som følge av erosjon/attrisjon og munntørrhet. Innsparingen ble omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester.

- 2017 – innsparing 51 mill. kroner, hvorav 32 mill. kroner ved nedjustering av takster for behandlingskontroller ved tannregulering, og 19 mill. kroner ved nedjustering av takster for tannbehandling ved tilstander hvor det har vært særskilt høy utgiftsvekst. Av innsparingsbeløpet ble 16 mill. kroner omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester. De øvrige 35 mill. kroner ble omdisponert til andre prioriterte formål på departementets budsjett.

- 2017 – innsparing 3,5 mill. kroner fra 1. juli ved nedjustering av takster for gipsmodeller mv. 1, 5 mill. kroner ble omdisponert til kontrollvirksomhet til Helfo knyttet til tannlegenes innsending av refusjonskrav. 2 mill. kroner ble omdisponert til andre prioriterte formål på departementets budsjett.- 2018 – innsparing 46,2 mill. kroner ved nedjustering av takster for implantater (6 mill. kroner), takster for gipsmodeller (10,2 mill. kroner) og presiseringer i regelverket/vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 14 (30 mill. kroner). 10 mill. kroner ble omdisponert til å styrke prioriterte tiltak på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester. 36,2 mill. kroner ble omdisponert til andre prioriterte formål på departementets budsjett.

Innsparinger på folketrygdens stønadsordninger til tannbehandling ut over generell underregulering av takster utgjør til sammen 168,1 mill. kroner. 93,4 mill. kroner er omdisponert til prioriterte oppgaver på tannhelsefeltet under kapittel 770 Tannhelsetjenester. De øvrige 74,7 mill. kroner er omdisponert til andre prioriterte tiltak på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

De formål/tiltak som er styrket under kapittel 770 Tannhelsetjenester er tiltak som i all hovedsak inngår i oppfølgingen av St.meld. nr. 35 (2006-2007) Framtidas tannhelsetjenester, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 155 (2007-2008). Kapittel 770 er styrket med til sammen 114 mill. kroner ut over årlig prisjustering av tilskuddsmidlene:

- 36 mill. kroner til oppbygging av fylkeskommunenes tilbud til personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og/eller som har stor angst for tannbehandling (odontofobi), jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 392, 7. mars 2008.

- 7 mill. kroner til forsøksordning med tannhelsetjenester til pasienter på sykehus.

- 35,5 mill. kroner til oppbygging av fagutvikling og forskningsvirksomhet ved fylkeskommunenes odontologiske kompetansesentre, og til sentrenes fagstøtte til de offentlige tannklinikkene i regionen.

- 20 mill. kroner til spesialistutdanning av tannleger. Formålet er bedre geografisk fordeling av spesialister, bedre spesialistbehandling av personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, og utdanning av spesialister med dobbeltkompetanse (både spesialist- og forskerutdanning).

- 15,5 mill. kroner til blant annet videreutdanning av tannpleiere, økt forskning knyttet til tannbehandlingsmaterialer, utredninger angående sosial ulikhet i tannhelse, kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten og utprøving av standard kodeverk for elektronisk pasientjournal i tannhelsetjenesten.

I perioden 2009 – 2013 ble disse tiltakene styrket med til sammen 88 mill. kroner.