Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2065 (2017-2018)
Innlevert: 15.08.2018
Sendt: 15.08.2018
Besvart: 22.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?

Begrunnelse

Reke- og kystfiskere har i mange år opplevd at reker og fisk forsvinner fra fjorder hvor oppdrettsnæringen har etablert lokaliteter og brukt avlusingsmidler. I mars 2017 ble det innført forbud mot dumping av lusemidler i nærheten av rekefelt og gyteområder for fisk. NRK har avslørt at flere aktører i oppdrettsnæringen bryter det nye regelverket – uten å bli straffet. Én av disse aktørene er brønnbåtselskapet Sølvtrans. Flere selskap innrømmer regelbrudd. Norges Fiskarlag krever at myndighetene griper inn, og er bekymret for at kombinasjon av ulike kjemiske utslipp tilsammen kan ha en negativ effekt.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Vinteren 2017 ble det fastsatt nye og strengere regler for å redusere fare for miljøskade ved medikamentell behandling mot lakselus. Etter en grundig høringsrunde, ble det besluttet å innføre forbud mot tømming av behandlingsvann fra brønnbåter i nærheten av gytefelt eller rekefelt.

Forskrift om transport av akvakulturdyr § 22 a lyder:

Vann som er tilsatt legemidler for behandling av fisk mot lakselus, kan ikke tømmes til sjø nærmere enn 500 meter fra rekefelt eller gytefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy.

Når tømming av badebehandlingsvann skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget, skal vannet tømmes ut mens fartøyet er i fart.

Det er imidlertid ikke uten videre miljømessig forsvarlig å tømme badebehandlingsvann i ethvert område utenfor forbudssonen. Akvakulturlovens krav om miljømessig forsvarlig drift gjelder uansett, slik at tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåter utenfor forbudssonen i alle tilfeller må gjennomføres på en miljømessig forsvarlig måte. Utslipp av behandlingsvann fra brønnbåt faller også inn under forurensningslovens bestemmelser.

Fiskeridirektoratet er derfor gitt i oppdrag, sammen med Miljødirektoratet, å utarbeide en veileder som bl.a. klargjør hvilke hensyn som må tas før tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåter kan skje utenfor de forbudte områdene. Det arbeides for å få klar en slik veileder om kort tid, og jeg gjør oppmerksom på at jeg har bedt om at min habilitet blir vurdert av Justisdepartementets lovavdeling før veilederen skal godkjennes. Dette er på bakgrunn av mitt tidligere ansettelsesforhold i et brønnbåtrederi.

Når veilederen er fastsatt, vil det være naturlig at Fiskeridirektoratet går i dialog med brønnbåtnæringen og informerer om hvordan de best mulig kan etterleve regelverket.

Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvorvidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle overtredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert.