Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2193 (2017-2018)
Innlevert: 04.09.2018
Sendt: 05.09.2018
Besvart: 11.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Kan statsråden gjøre rede for hvorfor Klima og miljødepartementet ikke viderefører dispensasjonen til å bruke kunstig lys og elektronisk overvåkning av jervebås under lisensfelling av jerv i Oppland mens evaluering pågår?
Vil statsråden ta initiativ til å endre loven for å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder for uttak?

Begrunnelse

I et oppslag i Gudbrandsdølen Dagningen er rovviltnemda i Oppland skuffet over at Klima- og miljødepartementets avslag om videreføring av kunstig lys og elektronisk overvåkning av jervebås under lisensfellingen.

Kunstig lys på åte og elektronisk overvåkning av båser har vært gjennomført i fire år i Oppland. Først tre år som et av mange prøveprosjekt i jervejakta i Norge, og deretter ytterligere et år på dispensasjon.

Viltnemda i Oppland mener at både lys og overvåkning kan bedre dyrevelferden i jakta. De mener lys bedrer sikten for skytteren, og dermed gir større muligheter for et bedre uttak. På båsen gir overvåkningen jegeren muligheten til å komme raskere ut til dyret.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg viser til at Klima- og miljødepartementet over en treårsperiode (fra og med lisensfellingsperioden 2015-2016 til og med lisensfellingsperioden 2017-2018) har åpnet for at ti ulike prøveprosjekter fordelt omkring i landet kan prøve ut nye virkemidler med mål om mer effektiv lisensfelling av jerv. Virkemidlene i prosjektene har i første rekke vært bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektroniske varslingssystemer/kamera for tilsyn med fangstbåser.

En forutsetning for prøveordningen var at prosjektene skulle sluttføres ved lisensfellingsperiodens slutt i 2018 og at det skulle gjennomføres en faglig evaluering før det tas stilling til veien videre.

Det er heller ikke adgang etter det regelverket som ble vedtatt i 2015 til å videreføre ordningen nå, siden det følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst at prøveordningen varer t.o.m. 15. februar 2018.

Jeg er opptatt av å gjennomføre den faglige evalueringen av prøveprosjektene før jeg tar endelig stilling til eventuelle permanente endringer i regelverket. Samtidig er det et mål at bestandsreguleringen skjer gjennom ordinær lisensjakt.

Jeg vil derfor raskt gjennomføre en ny vurdering av spørsmålet om en mulig forlengelse av prøveordningen.