Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2248 (2017-2018)
Innlevert: 11.09.2018
Sendt: 12.09.2018
Besvart: 20.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvilke beredskaps- og sikkerhetsmessige vurderinger ble gjort i forkant av at regjeringen la frem forslag for Stortinget om nytt regionkart, er statsråden enig i at Viken vil medføre økende kompleksitet og gir økt sårbarhet og svekkede forutsetninger for ivaretakelse av beredskap og samfunnssikkerhet på det sentrale Østlandet, og vil statsråden bidra til at spørsmålet om den nye regioninndelingen av Østlandet blir behandlet på nytt i Stortinget?

Begrunnelse

I en studie om konsekvenser for beredskapen pekes det på at den nye regionen Viken vil svekke beredskapen på Østlandet.

Studien er gjort av Nivi Analyse på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT, og er basert på dybdeintervjuer med representanter fra offentlige etater som har sentrale roller i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Østlandet. Informantene er entydige på at den nye strukturen vil bli kompleks og tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet. Rapporten slår fast at «Viken medfører økt kompleksitet og etterlater et inntrykk av at samfunnssikkerhet og beredskap ikke ble vurdert da ny struktur for fylkeskommunen og fylkesmannsembetene ble bestemt for østlandsområdet».

Geir Vinstad, daglig leder og forsker ved Nivi Analyse, konkluderer blant annet med at «Nye Viken bryt med samordningsprinsippet som kom etter 22. juli. Viken vil gå på tvers av alle dei 25 statseiningane på Austlandet. Det er ganske overraskande at det blir fatta eit vedtak utan at ein samordnar fylkesmannen, politi, sivilforsvaret, heimevernet, NVE og Statens vegvesen mellom anna».

I følge NRK peker Vinstad på at en av konklusjonene fra 22. juli-kommisjonen var at etatsgrensene stoppet samordningen og at samarbeidet brøt sammen på tvers av politidistriktene som var involvert.

Når Buskerud, Akershus og Østfold etter planen skal slå seg sammen til Viken i 2020 vil regionen blant annet inneholde tre forskjellige politidistrikt. Geir Vinstad slår overfor NRK fast at «når den nye fylkesmannen skal samarbeide med politiet må han møte tre politisjefar. Det vil svekkje grunnlaget for beredskapen, for krisehandtering kan dette vere veldig alvorleg».

Rapporten fra Nivi Analyse konkluderer blant annet med at «Viken vil medføre økende kompleksitet og gir økt sårbarhet og svekkede forutsetninger for ivaretakelse av beredskap og samfunnssikkerhet på det sentrale Østlandet».

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av svekkede forutsetninger for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap.

Stortinget har vedtatt ny fylkesstruktur med 11 fylker fra 1. januar 2020. Regjeringens vedtak om ti fylkesmannsembeter fra 1. januar 2019 gjør at den nye fylkesmannsstrukturen blir sammenfallende med den nye fylkesstrukturen med unntak av Oslo og Viken som blir ett embete. Ved sammenslåing av fylkesmannsembetene vektla regjeringen både hensynet til mest mulig sammenfallende struktur med fylkeskommunen og samhandling med andre statsetater som politi- og beredskapsetatene. Det er ikke noe nytt at de regionale statsetatene er inndelt i regioner som ikke sammenfaller med fylkesstruktur. For eksempel har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 5 regionkontor, Kystverket 5 regioner og det er 4 regionale helseforetak.

Fylkesmannen har en viktig samordningsrolle overfor øvrig regional stat innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen har et særlig ansvar for samordning og koordinering ved større hendelser. Fylkesmannen leder beredskapsrådet som består av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige aktører med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har informert om at fylkesberedskapsrådene var viktige for å ivareta godt samvirke og koordinering under sommerens skogbranner.

Som del av regionreformen har regjeringen vedtatt å gjennomgå de regionale statsetaters inndeling i lys av ny fylkesstruktur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet leder arbeidet og formålet er å styrke mulighetene for samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen og innad mellom ulike deler av regional stat. Avdekking av eventuelle samhandlingsutfordringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap med utgangspunkt i fylkesmannens samordningsrolle, står sentralt i gjennomgangen. Politiet, NVE, Sivilforsvaret og Statens vegvesen er blant etatene som blir intervjuet og gjennomgått i denne delstudien.