Skriftlig spørsmål fra Elise Waagen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2304 (2017-2018)
Innlevert: 18.09.2018
Sendt: 18.09.2018
Besvart: 25.09.2018 av helseminister Bent Høie

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Kan helseministeren redegjøre for hvilke initiativ han har tatt under hvert av de fem forbedringspunktene for å øke sikkerheten til ansatte og pasienter?

Begrunnelse

Den siste tiden har Sarpsborg Arbeiderblad dekket en rekke saker om vold fra pasienter mot helsepersonell på sykehuset Kalnes. I Helsedirektoratets kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter trekkes det frem fem forbedringsområder for å øke sikkerheten. Områdene er ressurser og 1) bemanning 2)samarbeid 3)rutiner, retningslinjer og utstyr 4) Erfaring og kompetanse 5) Informasjon og kommunikasjon. Ansatte skal være trygge på jobb.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at det rapporteres om en økning i tilfeller av vold og trusler mot ansatte og pasienter ved sykehusene. I felles foretaksmøte med de regionale helseforetakene i januar 2017 viste jeg nettopp til hendelser der helsepersonell har vært utsatt for vold og trusler, og jeg viste til at Helsedirektoratet hadde fått i oppdrag å samarbeide med de regionale helseforetakene om å kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og hvordan helsetjenestens arbeidsgivere ivaretar forebygging og beredskap for å håndtere vold og trusler som del av HMS-arbeidet.

I tillegg til å bidra i den nevnte kartleggingen, ba jeg de regionale helseforetakene om å samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. De regionale helseforetakene ble videre bedt om å samarbeide om å utvikle kunnskapsgrunnlaget på dette området og utvikle felles indikatorer for registrering, rapportering og oppfølging.

Arbeidet med å forebygge og redusere vold og trusler i sykehusene er en del av sykehusenes systematiske HMS-arbeid og arbeidet med å bedre pasientsikkerhet. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Sykehuset Østfold har og har hatt forebygging av vold og trusler mot medarbeidere som et særskilt satsningsområde i sin HMS handlingsplan. Et ledd i dette arbeidet var et HMS seminar om emnet 12. september 2018. Seminaret samlet 200 deltakere fra sykehuset, politi, legevakter, kriminalomsorg og arbeidstilsyn. Siden dette temaet har en almen interesse ble også media i Østfold invitert til å delta på seminaret.

Situasjonsbeskrivelse

Sykehuset Østfold registrerte til sammen 192 voldshendelser og 119 trusler per andre tertial i 2018. Dette er en markant økning fra tidligere år. Sykehuset Østfold er opptatt av en god meldekultur. Noe av økningen over tid vil kunne tilskrives et generelt økt fokus på at vold og trusler mot medarbeidere skal meldes, både i sykehusets interne forbedringssystem og til politiet. Det er likevel grunn til å anta at vold og trusler mot helsepersonell fortsatt er underrapportert. Vold og trusler mot helsepersonell er en godt kjent problemstilling innenfor psykisk helsevern og rus. Utviklingen sykehuset har registrert over tid, er at problemet tiltar også innen somatiske og ikke-medisinske avdelinger.

Sykehusets arbeid

Vern mot vold og trusler inngår i Sykehuset Østfolds systematiske HMS arbeid. De fem forbedringsområdene identifisert i Helsedirektoratets kartlegging ligger til grunn for dette arbeidet, og hvordan sykehuset møter disse forbedringspunktene er redegjort for under. Deres arbeid bygger i tillegg på arbeidsmiljølovens krav, Arbeidstilsynets anbefalinger og tilgjengelig forskning.

En forutsetning for ethvert forbedringsarbeid er et godt faktagrunnlag. Ledelsen ved Sykehuset Østfold er avhengig av en god kultur for å melde hendelser for å kunne identifisere risikoområder og finne gode tiltak. Derfor har sykehuset i tillegg til de generelle forbedringsområdene også prioritert å bygge en god meldekultur. Det vil si å bygge en felles forståelse for hva som er uakseptabel adferd fra pasienter og pårørende. Dette må defineres etter omforente kriterier i hvert fagmiljø i tråd med Arbeidstilsynets anbefaling.

Å forebygge vold og trusler fra pasienter og pårørende har vært en naturlig del av arbeidet innen psykisk helsevern i lang tid. Dette sammenfaller i stor grad med arbeidet med å forebygge bruk av tvangsmidler. Sykehuset Østfold har et obligatorisk kurs med simulering som metode for medarbeidere i psykisk helsevern. Kompetansen blir registrert i sykehusets personalsystem. Dette fikk jeg selv demonstrert sommeren 2017. Nå er dette kurset blitt gjort tilgjengelig for medarbeidere i hele sykehuset.

Iverksatte tiltak innenfor de fem forbedringsområdene i Helsedirektoratets rapport.

1. Ressurser og bemanning

Innenfor gitte budsjettrammer prioriterer sykehuset å ha tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning, spesielt knyttet til enheter med stor risiko for vold og trusler fra pasienter, pårørende og andre. Sykehuset har en egen vaktsentral med vektere på jobb hele døgnet, som i tillegg til stasjonært vakthold stiller med ekstra personell ved potensielt akutte hendelser.

2. Samarbeid

Ledere fra somatikk, psykisk helsevern og ikke-medisinske tjenester møtes jevnlig for felles læring og forbedring.

I sykehusets felles prosedyre «Forebygging og håndtering av vold og trusler mot medarbeidere» er det satt krav til informasjonsdeling mellom enheter i sykehuset ved eventuell voldsrisiko. Ved overføring av pasient til annen enhet internt ved Sykehuset Østfold, enten innleggelse eller poliklinisk, skal avgivende enhet informere om eventuell voldsrisiko til ansvarlig person ved enheten pasienten flyttes til, samt ved bestilling av portørtjeneste.

Sykehuset Østfold har i 2018 initiert et samarbeid mellom Øst politidistrikt, Kriminalomsorgen region øst, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Oslo og kommunale legevakter i Østfold. Samarbeidet er i ferd med å formaliseres gjennom en samarbeidsavtale mellom partene. Avtalens formål er å dele erfaringer og kunnskap, legge til rette for forebyggende tiltak og å minimalisere risikoen for at partenes medarbeidere og brukere blir utsatt for vold og trusler.

Det er allerede iverksatt rutiner i samarbeid med Øst politidistrikt, hvor det skal foretas en sikkerhetsmessig vurdering og dialog med helsepersonell ved transport og overføring av pasienter mellom politiet og sykehusets enheter, herunder somatisk akuttmottak og ambulansetjenesten. Hensynet til personvern og informasjonsplikt inngår i avtalen.

Sykehuset har årlig samarbeidsmøte med Arbeidstilsynet hvor «forebygging og håndtering av vold og trusler mot medarbeidere» er tema.

3. Rutiner, retningslinjer og utstyr:Sykehuset har en overordnet prosedyre «Forebygging og håndtering av vold og truser mot medarbeidere» som tydelig angir roller og ansvar.

Innen psykisk helsevern, herunder psykiatrisk akuttmottak for voksne, har en i henhold til gjeldende regelverk rutiner for mottak, kontroll og visitasjon av pasienter med mulig voldsrisiko.

I enheter hvor det er risiko for volds- og trusselsituasjoner, er det på grunnlag av kartlegging og risikovurderinger iverksatt forebyggende tiltak som kameraovervåking, tilpasning av fysiske lokaler og bruk av alarm. Akuttmottaket har fått en direkte telefonlinje til politiets operasjonssentral 112.

4. Erfaringer og kompetanse - felles læring over fag- og avdelingsgrenser

Enheter innen psykisk helsevern som har størst risiko for utagerende pasienter, har obligatorisk grunnopplæring for nye medarbeidere knyttet til forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. De deler erfaring, simulerer og trener. Fra 2018 tilbys alle enheter i sykehuset, også innen somatikken og ikke-medisinske tjenester, modulbasert opplæring tilpasset den enkelte enhet. Opplæringen hvor simulering og veiledning inngår leveres av erfarne medarbeidere fra psykisk helsevern.

Sykehuset har gjennomført en overordnet risikovurdering med bl.a. et scenario der en eller flere personer gjennom en villet handling forsøker å skade personer i sykehuset - både pasienter, pårørende og medarbeidere. Politiet har deltatt i arbeidet.

På bakgrunn av strengere regelverk (jf. forskrift for utførelse av arbeid § 23-A fra 2017), vedtok administrerende direktør i 2017 at alle enheter i sykehuset, både kliniske og ikke-kliniske, skal ha gjennomført dokumentert kartlegging og /eller risikovurdering med forebyggende tiltak. Det er også en forutsetning for å gjennomføre nevnte opplæring.

5. Informasjon og kommunikasjon

Etter sykehusets etablerte fellesprosedyre skal informasjon om pasienter og pårørende med mulig voldsrisiko deles mellom sykehusets enheter. Tilsvarende vises til rutine for informasjonsdeling mellom politi og sykehus.

Utviklingen i antall vold- og trusselhendelser, og gjennomføring av tiltak rapporteres til sykehusets arbeidsmiljøutvalg, administrerende direktørs ledermøte og til styret.

Sykehuset arrangerte i september et HMS-seminar med 200 deltakere for å sette temaet «vold og trusler» på dagsorden. Hovedbudskapet fra sykehusledelsen er at alle former for vold og trusler skal meldes og at terskelen for å politianmelde skal være lav. Dette er gjengitt i sykehusets egne informasjonskanaler og gjennom lokale mediers dekning av saken.

Avslutningsvis vil jeg understreke at det er stor oppmerksomhet knyttet til vold og trusler mot ansatte og pasienter, både i mine styringskrav og ikke minst i sykehusene. Det er som det fremgår ovenfor igangsatt et godt systematisk arbeid med tematikken. Det arbeides med kunnskapsgrunnlag, rapporteringssystemer og tiltak.