Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:2322 (2017-2018)
Innlevert: 20.09.2018
Sendt: 21.09.2018
Besvart: 27.09.2018 av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate e-sigaretter?

Begrunnelse

EU vedtok i 2014 et nytt direktiv om tobakksvarer, som trådte i kraft i 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men nødvendige lovendringer ble vedtatt i desember 2016.

Den viktigste endringen som følge av direktivet er en felles europeisk regulering av e-sigaretter. I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge. Dette forbudet vil oppheves når direktivet trer i kraft her. Direktivet innfører en registreringsordning for alle e-sigaretter samt produktkrav for å redusere risikoen for skader. Selv om e-sigaretter ikke er uten helserisiko, er de langt mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter. E-sigaretter kan spille en rolle som skadereduserende middel for røykere, derfor ønsker regjeringen å forenkle tilgangen på produktene.

Det er slik at direktivet må tas inn i EØS-avtalen før det kan implementeres i norsk lov. Siden e-sigaretter er mindre skadelige enn vanlige sigaretter bør dette arbeidet gjøres så snart som mulig. Samtidig er norske forbrukere tjent med god og saklig informasjon, som gjør at de ser fordelene med e-sigaretter over tradisjonelle tobakksprodukter. Det bør derfor være mulig å gå i dialog med EU, slik at forberedelse til innføring i norsk lov går snarest og smidigst mulig.

Åse Michaelsen (FrP)

Svar

Åse Michaelsen: Norge har siden 1989 hatt et forbud mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter. E-sigaretter med nikotin er ansett som et slikt nytt produkt.

EUs nye tobakksdirektiv 2014/40/EU innfører for første gang en felleseuropeisk regulering av e-sigaretter, bl.a. med en egen registreringsordning og særlige produktkrav. Når direktivet blir gjeldende for Norge vil det særnorske forbudet mot e-sigaretter med nikotin oppheves og erstattes med direktivets krav.

Prosessen med å innlemme direktiv 2014/40/EU i EØS-avtalen har dessverre blitt forsinket. Norge har behov for nasjonale tilpasninger knyttet til snus, og vi avventer formell godkjenning fra EU. Årsaken til forsinkelsen kan muligens skyldes at tobakksindustrien har anlagt en rekke søksmål mot direktivet, noe som har opptatt EU-kommisjonens ressurser på området.

Vi har imidlertid tett dialog med EU, og forventer at prosessen vil ferdigstilles snarlig slik at direktivet kan innlemmes i 2019. Nødvendige endringer i tobakksskadeloven er allerede vedtatt, slik at Norge raskt kan iverksette disse så snart EØS-prosessen ferdigstilles. Nikotinholdige e-sigaretter kan inntil videre innføres som privatimport etter legemiddelverket.

Vi har foreløpig ikke god nok kunnskap om helserisikoen ved bruk av e-sigaretter. Men regjeringen ønsker å gjøre dem tilgjengelige som skadereduserende midler for etablerte røykere som ikke klarer å slutte på annen måte. Vi er opptatt av å sikre at røykere som ønsker å gå over til e-sigaretter får så trygge produkter som mulig, samtidig som det er viktig at e-sigaretter ikke blir et nytt trendprodukt blant unge.