Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:94 (2018-2019)
Innlevert: 10.10.2018
Sendt: 11.10.2018
Besvart: 22.10.2018 av helseminister Bent Høie

Kari-Anne Opsal (A)

Spørsmål

Kari-Anne Opsal (A): Rapporten om lederskifte ved UNN dokumenter flere lovbrudd og brudd på god ledelsespraksis i Helse Nord RHF.
Vil dette få konsekvenser for styret og ledelsen i foretaket, hvordan vil ministeren sikre seg at praksisen opphører, og hvordan vil ministeren framover sikre en enhetlig og medisinsk faglig ledelse i Helse Nord?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: en aktuelle rapporten om hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF er utarbeidet av PwC for styrene i Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Rapporten belyser forskjellige problemstillinger knyttet til samhandlingen mellom de ulike aktørene i denne saken, og peker dessuten på enkelte formelle feil og mangler i saksbehandlingen. Rapporten har videre flere forslag til lærings- og forbedringsområder.

Rapporten er behandlet av de to respektive styrene, og de har begge vedtatt å følge opp tilrådningene med hensiktsmessige tiltak. Det er særlig trukket frem behovet for å styrke samarbeidsrelasjonen mellom foretakene. Dette vil etter hva vi har fått opplyst skje i nært samarbeid med de øvrige helseforetakene i regionen. Dette handler både om intern ledelse og om samhandling på tvers av helseforetak, og det er derfor naturlig at alle helseforetakene i regionen tar del i den læring som ligger i saken knyttet til roller og ansvar, godt styrearbeid og god ledelsespraksis.

Jeg mener dette er en god tilnærming til de utfordringer som er beskrevet i rapporten, og oppfatter at regionen benytter anledningen til en konstruktiv utvikling av egen organisasjon.