Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:136 (2018-2019)
Innlevert: 12.10.2018
Sendt: 15.10.2018
Besvart: 18.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kan helseministeren redegjøre for hvorvidt diabetestilbudet i Helse-Nord RHF er i ferd med å bygges ned?

Begrunnelse

Jeg har mottatt meldinger om at økonomiske hensyn har ført til at satsningen på diabetestilbudet i Helse-Nord RHF, som i NCD-strategien (2013-2017) ble trukket frem som særlig vellykket, er i ferd med å reverseres. Det er meldt om at stillingen som regional diabetessykepleier er nedlagt, at de årlige nettverksmøtene for alle diabetespoliklinikkene i regionen er lagt ned, og at fagnettverksmidler for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord er lagt ned.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Kjerkols spørsmål er forelagt Helse Nord RHF for kommentarer.

Helse Nord har informert om at de har en regional handlingsplan for diabetes 2014-2019. Planen har ligget til grunn for satsingen på diabetes i helseregionen. Et viktig tiltak var ifølge Helse Nord å opprette samhandlingskoordinatorer. Stillingene er besatt av diabetessykepleiere som driver utadrettet arbeid mot primærhelsetjenesten i opptaksområdene til helseforetakene de har sitt tilsettingsforhold i.

Helse Nord presiserer i sin informasjon til departementet at diabetestilbudet til pasientene i Helse Nord ikke er knyttet opp mot en regional diabetessykepleierstilling, men utøves i det kliniske fagmiljøet i hvert enkelt helseforetak.

I mange år har Helse Nord hatt en egen "kronikersatsing", som blant annet omfatter diabetes. Diabetes har, i likhet med enkelte andre fagområder, egne fagråd. Det er også et fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring. Helse Nord informerer om at det er riktig at det årlige nettverksmøtet for diabetes i 2018 ble avlyst av økonomiske årsaker. Nordlandssykehuset skulle arrangere møtet. Sykehuset ønsket å skjerme pasientbehandlingen fra innsparingstiltak, og kom til at en avlysning av nettverksmøtet ikke ville gå ut over pasienttilbudet.

Helse Nord informerer også om at kronikersatsingen skal evalueres innen utgangen av 2018. Bakgrunnen er at det etter ti år er tid for å evaluere om organiseringen i satsingsfasen skal videreføres, eller om det er andre hensiktsmessige måter å organisere fagutviklingen på.

I denne evalueringen vurderes også andre måter å drifte fagråd og fagnettverk på.

Helse Nord refererer til at høringsutkastet til regional utviklingsplan sier at "fagrådene skal gis et nytt og tydeligere mandat, operasjonell støtte og ledelsesmessig forankring slik at de kan spille en mer framtredende rolle i Helse Nords videre utvikling".

Ifølge Helse Nord er ikke det gode tilbudet i kronikersatsingen i ferd med å reverseres, men evalueringen skal gi svar på om det er hensiktsmessig å organisere den på andre måter.

Evalueringen omfatter drift, finansiering og sekretariatsfunksjon for fagnettverk og fagråd, som representanten Kjerkol spesielt tar opp i sitt spørsmål.

På bakgrunn av Helse Nord RHFs redegjørelse, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å si at diabetestilbudet i Helse Nord bygges ned.