Skriftlig spørsmål fra Tove Eivindsen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:213 (2018-2019)
Innlevert: 23.10.2018
Sendt: 23.10.2018
Besvart: 31.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Tove Eivindsen (V)

Spørsmål

Tove Eivindsen (V): Hva gjøres for å hindre tilflytningen av marint søppel til naturreservatene våre langs kysten?

Begrunnelse

Som statsråden er svært godt kjent med, er omfanget av marin forsøpling stort og økende. Både plastavfall, spillolje, tauverk og annet driver i land og forurenser Norskekysten.
Noen områder langs kysten vår er spesielt utsatt, på grunn av havstrømmer som frakter søppel langveisfra. Enkelte undersøkelser viser at langt det meste som driver inn kommer fra andre land enn Norge. Hvor og hvilke land dette kommer fra er det fortsatt en del usikkerhet knyttet til, og er noe det forskes på. Det er derfor, som statsråden vet, viktig å forebygge globalt for å slippe å rydde lokalt.
Ser man på omfanget av marin forsøpling i enkelte områder, er det nærliggende å sammenligne med et oljeutslipp - bare at dette har skjedd saktere, over lang tid, og dermed ikke har fått den samme oppmerksomheten eller beredskapen før nå helt i det siste.
Det gjøres en stor ryddeinnsats, både av frivillige og av organisasjoner og andre som får støtte bl.a. fra Miljødirektoratet. Vi hører fra dem at forsøplingen enkelte steder er så omfattende at de ikke rekker over alt. Gamle synder ligger dypt, og når man løfter av torva ser man plastrester langt ned i grunnen.
Mange av ferskvannene på holmer og småøyer, som er vannkilder for dyr og fugler, er også forurensa. Jeg er spesielt bekymra for naturreservatene våre på kysten, som for eksempel Froan i mitt hjemfylke Trøndelag.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et alvorlig og raskt økende globalt miljøproblem, som truer både dyreliv langs kyst og i hav, sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. Å stanse tilførselen av plastavfall langs hele kysten, ikke bare til naturreservatene, er et høyt prioritert område for Regjeringen og det samlede arbeidet på dette området er omtalt i en egen plaststrategi som inngår i Meld. St. 45 (2016-2107) Avfall som ressurs – Avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Marin forsøpling følger havstrømmene og spres over hele verden. Det er et globalt problem, og kan ikke løses uten internasjonalt samarbeid. Norge har inntatt en ledende rolle i det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling. I FNs miljøforsamling i desember 2017 fikk Norge tilslutning til et vedtak om marin forsøpling, som blant annet inneholder en global målsetting om å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. Norge er pådriver for sterkere globale forpliktelser på området. Regjeringen har i 2018 også opprettet et bistandsprogram mot marin forsøpling og i bistandsbudsjettet for 2019 er det foreslått å øke denne innsatsen til 400 millioner kroner. Bistand til avfallsforebygging og utvikling av gode systemer for avfallshåndtering, spesielt i land med rask økonomisk vekst, vil være sentralt.
I Norge er det forbudt å forsøple, og vi har et velfungerende system for avfallshåndtering. Miljødirektoratet har vurdert kilder og tiltak for ytterligere å forebygge marin forsøpling og spredning av mikroplast, og dette ligger til grunn for regjeringens arbeid på dette området. Jeg er blant annet i ferd med å se på nye tiltak for å begrense tilførselen av plastavfall til havet, slik som produsentansvarsordninger for fiskeri- og oppdrettsnæringen, og et landsdekkende system for vederlagsfri levering av marint avfall i havn basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for Litter." Regjeringen har opprettet Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten/Vesterålen, som blant annet skal arbeide for å fremme kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder innen marin forsøpling. Regjeringen foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å videreføre bevilgningen på 65 millioner kroner som går til Miljødirektoratets tilskuddordning til opprydding og forebygging av marin forsøpling. Gjennom denne tilskuddsordningen gir Regjeringen hvert år støtte til utvalgte tiltak til forebygging og opprydding av marin forsøpling. Miljødirektoratet har i år fordelt penger til 71 ulike tiltak, etter å ha mottatt mer enn 160 søknader. Mausund feltstasjon, som har ryddet marin forsøpling på Froan, var blant de som fikk støtte fra Miljødirektoratet. Regjeringen foreslår videre en økning på 25 millioner kroner til marin forsøpling. Pengene skal blant annet gå til Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet og arbeid for sterkere internasjonale forpliktelser.