Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:234 (2018-2019)
Innlevert: 25.10.2018
Sendt: 26.10.2018
Besvart: 01.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Hva gjør statsråden for å følge opp Underdalutvalgets forslag, og når kan vi vente en avklaring på den framtidige stillingsstrukturen i universitets- og høyskolesektoren?

Begrunnelse

Underdalsutvalget leverte i mai en rapport med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.
Høringsfristen var 1. oktober. Regjeringen har sagt at oppfølgingen av innstillingen må skje i samarbeid med berørte institusjoner og organisasjoner, at forslagene vil kunne kreve endringer i tariffavtaler og regelverk, og at det kan bli behov for flere utredninger rundt oppfølging av forslagene.
Stillingsstruktur er ikke tema i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som nylig er fremlagt. Her er det viktig å se styringsdokumentene og tiltakene i sektoren i sammenheng.
Det er en forventning at regjeringen fremmer tiltak som løser utfordringene med dagens stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren, også som et viktig element i oppfølgingen av Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Høringsuttalelsene til Underdal-utvalgets forslag viser at det er mange og sprikende synspunkter på forslagene. En rekke høringsinstanser mener forslagene er for dårlig utredet, konsekvensene for uklare, og at det er behov for ytterligere utredninger. Jeg har derfor behov for å bruke noe tid på å vurdere hvordan vi skal gå videre med denne saken.

Dersom jeg kommer til at hele eller deler av forslagene bør iverksettes, vil noen elementer kreve endringer i hovedtariffavtalen i staten som forhandles mellom KMD og hovedsammenslutningene. Det kan tidligst skje våren 2019. Kommer en der til enighet om at det skal opprettes nye stillinger helt eller delvis i tråd med utvalgets forslag, vil det være behov for å utrede og fastsette kompetansekrav for disse stillingene. Jeg vil dermed måtte sørge for at det gjennomføres en utredning og en høring av denne utredningen før departementet kan forskriftsfeste slike kompetansekrav.

Det kan dermed ta tid å få på plass en stillingsstruktur i tråd med utvalgets forslag, om jeg kommer til at det er ønskelig.