Skriftlig spørsmål fra Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:466 (2018-2019)
Innlevert: 27.11.2018
Sendt: 28.11.2018
Besvart: 05.12.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (FrP)

Spørsmål

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (FrP): Frp mener forskere og akademikere må ha størst mulig frihet til å forske og arbeide selvstendig. Ytringsfrihet er en kjerneverdi og en forutsetning for fri forskning. Frp er bekymret over flere oppslag der studenter og aktører innen akademia forsøker å kneble og motarbeide meningsmotstandere.
Har statsråden planer om tiltak for å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold ved norske utdanningsinstitusjoner?

Begrunnelse

På amerikanske campuser blir takhøyden senket, og sensur av pensum og forelesere sprer seg etter tallrike studentkampanjer.
I Tyrkia er tusener av universitetsansatte sparket.
I Europa møter kravet om "traumevarsler" for kunst og pensumlitteratur økende støtte.
Et konkret og ferskt eksempel er konflikten rundt en NTNU-forsker. Etter å ha uttalt seg til nettstedet Resett om en drapssak i Trondheim knyttet til en enslig, mindreårig asylsøker, ble forskeren kalt inn på teppet. Vedkommende er forsker ved Institutt for sosialt arbeid (ISA). Lederen ved instituttet sendte en møteinnkallelse til forskeren morgenen etter at saken var publisert, med beskjed om at hans uttalelser skadet hele instituttets omdømme. Saken ble raskt parkert ved at rektor og dekan slo fast at forskerens sitater i Resett var langt innenfor ytringsfrihetens grenser. Nå har saken fått en ny vending.
Som følge av et klagebrev fra 44 studenter som reagerte på forskerens nå to måneder gamle uttalelser i Resett, ble han igjen kalt inn til et møte.
Studentene skriver at de mener at uttalelsene fører til fremmedfrykt og intoleranse mot innvandrere. De reagerer spesielt på at han ikke uttalte seg som privatperson, men som førsteamanuensis ved NTNU. Instituttet ba forskeren behandle brevet konfidensielt. Formidling av brevet eller innholdet i det kunne utgjøre en «uheldig psykisk belastning som vil være i strid med arbeidsmiljølovens eller universitets- og høgskolelovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Representanten Olsen tar opp et viktig spørsmål om rammene for ytringsfrihet og akademisk frihet. Jeg mener det er grunn til bekymring for utviklingen vi ser i en rekke andre land, hvor akademiske institusjoner opplever press på helt grunnleggende forutsetninger for en fri og uavhengig meningsutveksling og kunnskapsutvikling. Mitt hovedinntrykk er at de fleste opplever at rammene for ytringsfrihet og akademisk frihet er gode i Norge. Dette er likevel verdier og rettigheter vi ikke kan ta for gitt, og jeg mener det er viktig at vi har en kontinuerlig diskusjon om disse temaene og jobber for å sikre gode rammer for fri meningsbrytning.

Jeg registrerer at rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, i et innlegg i nettavisen Khrono 28. november viser til at ytringsfrihet er en grunnleggende verdi ved NTNU. Bovim skriver at han ser at vurderingene NTNU har gjort i den saken som representanten Olsen viser til, ikke har vært gode nok. Bovim viser videre til at ytringsfrihet er en verdi NTNU skal og må hegne om, med alle midler de har.

Å sikre gode rammer for ytringsfrihet og akademisk frihet er et ledelsesansvar. Jeg er derfor glad for at Bovim er så tydelig på behovet for å verne om ytringsfriheten og å legge til rette for åpne diskusjoner og gi rom for ulike innfallsvinkler og uenighet.

I Norge er den akademiske friheten og ansvaret lovfestet i universitets- og høyskoleloven, både for den enkelte og for institusjonen som sådan. Universiteter og høyskoler har etter loven et tydelig ansvar for å fremme og verne akademisk frihet. Loven fastsetter også at universitetene og høyskolene skal legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Jeg mener i utgangspunktet at vi har gode og tilstrekkelige rettslige rammer for å sikre ytringsfrihet, meningsmangfold og akademisk frihet. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå det samlede regelverket for universiteter og høyskoler. Utvalget skal levere sine forslag til departementet i februar 2020. Jeg forutsetter at utvalget også vurderer dagens lovmessige rammer for ytringsfrihet og akademisk frihet ved universitetene og høyskolene, og jeg vil derfor avvente utvalgets vurderinger og forslag.