Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:553 (2018-2019)
Innlevert: 07.12.2018
Sendt: 10.12.2018
Besvart: 17.12.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I hvilken grad skyldes økninger i den rapporterte aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB at helseforetakene faktisk gir mer behandling?

Begrunnelse

Den gylne regel, om at veksten i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være større enn i somatikken, måles blant annet i aktiviteten som rapporteres fra helseforetakene. I en reportasje i Dagens Medisin 6. desember kommer det frem at en poliklinikk ved Oslo universitetssykehus fikk en økning i aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved å isolere et behandlingsrom – uten at det ble gitt tilsvarende mer behandling i lokalet.
Ifølge Psykologforeningens tillitsvalgte finnes det flere tilfeller av «kreativ bokføring» for å øke produksjonstallene, uten at det bunner i reelle økninger i pasientbehandlingen. Det er problematisk om helseforetakene prioriterer tiltak som gir økt aktivitet kun på papiret, men som ikke reelt øker behandlingen som gis.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representantens spørsmål er forelagt Helse Sør-Øst som har redegjort for bygningsmessige endringer og aktivitetsveksten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved den aktuelle klinikken ved OUS.

Den omtalte artikkelen i Dagens medisin omfatter forhold fra 2014. I 2013 og 2014 ble det arbeidet med å få etterisolert rom for pasientbehandling i bygg 45 på Ullevål. Ifølge Helse Sør-Øst var arbeidet dels motivert med at bestemmelsene om taushetsplikt kunne overholdes og dels med at lokalene med lydisolering ville oppfylle de krav som på den tiden gjaldt for å kunne kreve polikliniske takster. Utbedringsarbeidet ble utført sommeren 2014. I 2014 og i 2015 ble det også arbeidet med registreringsrutiner knyttet til gjennomført aktivitet, med sikte på å heve kvaliteten på registreringen. I perioden fra 2014 og frem til i dag er samtidig antall henvisninger til poliklinikk økt. Seksjon ruspoliklinikker ved OUS ble i 2016 styrket med tre årsverk for å øke aktiviteten ytterligere.

Nasjonale tall fra Samdata-rapporten for spesialisthelsetjenesten for 2017 viser at antall polikliniske konsultasjoner i perioden 2013-2017 har økt med 28,5 % for psykisk helsevern for voksne, 10,4 % for psykisk helsevern for barn og unge og 33,6 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Helse- og omsorgsdepartementet er ikke kjent med at det foregår juks i forbindelse med rapporteringen. At OUS har støyisolert sine pasientbehandlingsrom slik at behandlingen kan foregå uten at utenforstående uforvarende kan lytte til hva som sies, er bra. At dette i denne konkrete saken også innebar at pasientbehandlingen ble refusjonstellende, rokker ikke ved økningen som vises i de nasjonale tallene.